Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

§ 2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń

wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Z tą chwilą następuje też wszczęcie egzekucji. W art. 883 § 1 mowa jest o „dłużniku zajętej wierzytelności”, a nie o zakładzie pracy. Takie sformułowanie ma uzasadnienie w tym, że zajęte może być nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale np. udział w czystej nadwyżce bilansowej członka spółdzielni.

Komornik doręcza wezwania stosownie do postanowień art. 131 i n. k.p.c. Natomiast w wypadkach prawem przewidzianych pisma powinny być doręczane przez komornika osobiście (§ 26 rozp. w sprawie czynn. kom.).

Komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o zakazie podejmowania wyna-grodzenia za pracę i rozporządzania nim (art. 881 § 2 k.p.c.) i z tą chwilą zajęcie jest skuteczne w stosunku do dłużnika, gdyby dokonane nawet zostało przed doręczeniem wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. W odwrotnej kolejności doręczeń zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 387f.

2. Art. 883 § 2 dotyczy dłużnika zobowiązanego do uiszczania świadczeń okresowych, np. renty, alimentów. Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości pod dwoma warunkami, a mianowicie: 1) jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne, 2) złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń okresowych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania jej.

3. Po przedstawieniu przez dłużnika komornikowi odpowiednich dokumentów, np. postanowienia sądu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego wraz z kwitami o uiszczeniu w kasie sądu sumy odpowiadającej wysokości świadczeń okresowych objętych tytułem wykonawczym za sześć miesięcy oraz umocowanie komornika do podejmowania tej sumy, komornik po wysłuchaniu wierzyciela i dłużnika (art. 827 k.p.c.) umarza postępowanie egzekucyjne, zatrzymując tytuł wykonawczy w aktach (§112 rozp. w sprawie czynn. komorników). Prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego uchyla zajęcie, o czym powinien być zawiadomiony dłużnik zajętej wierzytelności.

4. Jeżeli dłużnik popadł w zwłokę z uiszczaniem świadczeń okresowych, komornik skorzysta z udzielonego mu umocowania i wystąpi do sądu o zezwolenie na podjęcie miesięcznych rat, wszczynając równocześnie egzekucję z urzędu. Komornik kieruje nowe zajęcie stosownie do art. 881 § 2 i 3 k.p.c. Jednocześnie wskazuje zakładowi pracy, od jakiej daty powinien dokonywać potrąceń z wynagrodzenia dłużnika. Przy określeniu tej daty komornik uwzględni wysokość sumy znajdującej się w depozycie (§112 rozp. w sprawie czynn. komorników). Gdyby dłużnik w dotychczasowym zakładzie pracy już nie pracował, komornik przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia nowego miejsca pracy (art. 1086 k.p.c. i § 36 rozp. w sprawie czynn. komorników).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *