Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.

1. Egzekucja z rachunków bankowych należy, obok egzekucji z wynagrodzenia za pracę, do najbardziej skutecznych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Minister Finansów może w drodze rozporządzenia wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określić rachunki bankowe, z których nie może być prowadzona egzekucja ze względu na ważne przyczyny społeczne lub gospodarcze (art. 894 k.p.c.). Poza tym ten sposób egzekucji nie ma zastosowania, gdy dłużnikiem jest Skarb Państwa (art. 1060 k.p.c.) Jak głosi art. 725 k.c. „przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych”. Według zaś art. 732 k.c., przepisy o umowie rachunku bankowego stosuje się również do rachunków prowadzonych przez spółdzielnie oszczędnoś- ciowo-pożyczkowe.

2. W egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego dochodzi do zajęcia praw dłużnika przysługujących mu z umowy rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy. Skuteczne wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego prowadzi do blokady tego rachunku. Egzekucję tę można prowadzić z każdego rachunku bankowego.

2. Do przeprowadzenia egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, właściwy jest komornik ogólnej właściwości dłużnika (art. 27, 28, 30, 45 k.p.c.). Dla wszczęcia egzekucji miejsce siedziby banku nie ma znaczenia.

3. W egzekucji z rachunków bankowych zawsze dłużnikiem zajętej wierzytelności jest bank. Zajęciu podlega rachunek bankowy w oddziale lub innej jed-

nostce organizacyjnej banku znajdującej się w Polsce. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik ma rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego. W celu dokonania skutecznego zajęcia powinna być dokładnie określona jednostka banku, a także oznaczony rachunek zawiadomienie o zajęciu jest skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku bankowego.

4. Zajęcie jest skuteczne jedynie do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. W związku z tym komornik powinien dokładnie podać bankowi w zawiadomieniu a) kwotę wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, do wysokości której prowadzi egzekucję, b) zakaz wypłat przez bank z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności bez zgody komornika, c) nakaz bezzwłocznego przekazania przez bank zajętej kwoty na pokrycie należności, a w razie zachodzących przeszkód – d) zobowiązanie do zawiadomienia komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. Przy tym zakazie wypłat należy pamiętać o treści art. 890 § 2 k.p.c. We wspomnianym zawiadomieniu o zajęciu komornik powinien wskazać, komu mają być przekazane przez bank pieniądze, a w szczególności czy do rąk komornika, czy do rąk wierzyciela. Ten obowiązek komornika wynika z użytych w pkt 1 § 1 art. 889 k.p.c. zwrotów „bez zgody komornika” albo „zawiadomił komornika”.

5. Przeszkody do przekazania zajętej kwoty na pokrycie należności mogą być różne, w szczególności: brak środków pieniężnych w egzekwowanej wysokości, zajęcie dokonane już na rzecz innego wierzyciela, ale w tym wypadku komornik powinien polecić złożenie pieniędzy do depozytu sądowego w celu późniejszego podziału (art. 1033 k.p.c.), zbieg egzekucji sądowej z administracyjną (art. 891 k.p.c.), rozwiązanie umowy rachunku bankowego i inne.

6. Komornik, przesyłając do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, równocześnie zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszcczędnościowy, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy (art. 889 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.c.). Od chwili doręczenia powyższego zawiadomienia, biegną dla dłużnika terminy do zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności (art. 795 § 2 k.p.c.), poza tym zawiadomienie to stanowi dla dłużnika zakaz rozporządzania rachunkiem bankowym do wysokości należności dochodzonej przez wierzyciela (art. 885 k.p.c.).

Jeżeli do wniosku o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego wierzyciel nie dołączył odpisu tytułu wykonawczego dla dłużnika (art. 889 § 1 pkt 2 k.p.c.), komornik wyznaczy wierzycielowi dodatkowy termin pod rygorem zwrotu wniosku (§115 rozp. w sprawie czynn. komorników).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *