Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

1 k.p.c.), a zakładowi pracy ponadto odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 886 § 3 k.p.c.).

3. Informacja zakładu pracy o tym, w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi przyczyni się do upewnienia komornika w terminowości przekazywania wierzycielowi poszczególnych rat z zajętego wynagrodzenia, oraz w ich wysokości.

4. Wskazanie przez zakład pracy przeszkód do wypłaty wynagrodzenia ma na celu dokonanie przez komornika oceny, czy zakład pracy jest zobowiązany i w jakim zakresie do przekazywania kwot. Rodzaje przeszkód przytoczone zostały w pkt 3 § 1 art. 882 k.p.c. jedynie przykładowo, za czym przemawia zwrot „w szczególności”. Mogą istnieć i inne przeszkody tu nie wymienione, np. porzucenie pracy przez dłużnika.

Wśród przeszkód wymienionych w komentowanym przepisie podaje się roszczenie sobie prawa przez inne osoby do zajętego wynagrodzenia. Nie jest to jednak przyczyna odmowy przekazania zajętej części wynagrodzenia dłużnika zgodnie z wezwaniem komornika. Osoba, która podnosi zarzut, że ma roszczenie do zajętego wynagrodzenia, może tylko doprowadzić do tego, iż zajęta część wynagrodzenia powinna być wypłacona komornikowi, do czasu podjęcia dalszej decyzji.

Może się okazać, że zakład pracy dokonuje potrąceń z wynagrodzenia za pracę dłużnika i przekazuje określone kwoty do rąk drugiego z małżonków na podstawie postanowienia sądu wydanego w trybie art. 28 k.r.o. i art. 565 § 2 k.p.c. Nakaz ten nie stanowi przeszkody do wypłacania zajętej części wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi i pozostaje skuteczny w części wolnej od zajęcia (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 385).

5. Zakład pracy obowiązany jest przekazać komornikowi informację o zmianie wysokości wynagrodzenia dłużnika oraz każdej zmianie okoliczności, o których mowa w art. 882 § 1 k.p.c.

Art. 883. § 1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *