Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Adwokaci

Adwokaci, którzy znają adwokata […], mają prawo odmówić reprezentowania Pani w sprawie przeciwko niemu. […] Adwokatów obowiązują zasady etyki, które w tym przypadku stoją na przeszkodzie przyjęciu zlecenia.

Trudno się zgodzić z tym stanowiskiem, zwłaszcza że uchwała ORA milczy na temat, jakie zasady etyki sprzeciwiają się przyjęciu zlecenia. W Zbiorze zasad wyraźnie wskazano sytuacje, kiedy adwokat nie może reprezentować klienta, cały rozdział poświęcono stosunkowi adwokata do kolegów

– żadna z zasad nie wprowadza zakazu reprezentacji klienta w sporze z innym adwokatem. Wręcz przeciwnie, Zbiór zasad stanowi, że „Adwokat może się podjąć zastępstwa stron w sprawie przeciwko adwokatowi, a dotyczącej jego czynności zawodowych, dopiero po uprzednim zawiadomieniu okręgowej rady adwokackiej, której sam podlega” . Co więcej, Zbiór zasad wyraźnie zaznacza: „W przypadku kolizji między zasadami koleżeństwa a uzasadnionym interesem klienta należy dać pierwszeństwo interesom klienta” . To oczywiście nie oznacza, że każdy prawnik jest obowiązany przyjąć sprawę przeciwko innemu prawnikowi. Bliska współpraca adwokatów czy bliska znajomość mogą stać na przeszkodzie do przyjęcia zlecenia, jednak nie może to oznaczać, że klient jest pozbawiony reprezentacji prawnej. Prawnicy mają ustawowy monopol na reprezentację sądową i w żadnym wypadku nie może on oznaczać pozbawienia prawa do reprezentacji jakiejś grupy podmiotów – w omawianym przypadku osób skarżących innego prawnika.

Skoro doświadczenia osób poszukujących prawnika do reprezentacji w sporze przeciwko innemu prawnikowi napotykają na takie problemy, konieczne jest podjęcie tego zagadnienia przez odpowiednie naczelne organy korporacyjne. Wydaje się, że organy samorządu mogą stworzyć regulamin bądź podjąć uchwałę nakazującą okręgowym radom adwokackim wyznaczanie adwokata, gdyby osoba zainteresowana nie mogła znaleźć prawnika

– rada miałaby jasno sformułowany obowiązek zaradzenia takiej sytuacji. Tak jak w przypadkach przyznanego przez sąd pełnomocnictwa z urzędu rolą okręgowych rad jest wyznaczenie adwokata bądź radcy do prowadzenia sprawy, tak i w przypadkach sprawy odszkodowawczej przeciwko innemu prawnikowi, w przypadku niemożności samodzielnego wynajęcia prawnika rada mogłaby wyznaczać adwokata bądź radcę do prowadzenia sprawy.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *