Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 816.

Po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi.

Art. 816 k.p.c. dotyczy sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne zostało zakończone przez częściowe lub całkowite wykonanie tytułu wykonawczego. W takim tylko wypadku komornik obowiązany jest zaznaczyć na tytule wykonawczym wynik egzekucji. Gdy natomiast postępowanie zostanie umorzone dlatego, że egzekucja nie dała żadnego wyniku, komornik zwraca tytuł wierzycielowi, nie dokonując na nim żadnej adnotacji. Obowiązek zaznaczenia na tytule wykonawczym wyniku egzekucji ma na celu zapobieżenie możliwości ponownego prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego już zrealizowanego. Normatywna podstawa tego obowiązku wynika nie tylko z treści art. 81 6 k.p.c., ale także z § 53 rozp. w sprawie czynn. komorników, który m.in. stanowi, że jeżeli roszczenie zostało zaspokojone w części, we wzmiance uczynionej na tytule wykonawczym komornik powinien również wskazać, w jakim zakresie dokonane wpłaty zostały zaliczone na odsetki i koszty. Należy mieć na uwadze treść art. 451 k.c., z którego wynika, że dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniejszego.

Tytuł wykonawczy należy zatrzymać w aktach, jeżeli świadczenie wynikające z tytułu zostało spełnione, natomiast gdy część świadczenia nie została zaspokojona, tytuł należy zwrócić wierzycielowi.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *