Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 819. § 1.

Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego.

§ 2. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku, albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.

1. Zawieszenie postępowania z urzędu następuje na podstawie art. 819 k.p.c. w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Dalsze bowiem postępowanie toczy się z udziałem spadkobierców zmarłego. Nie jest tu wymagane ujawnienie następców wierzyciela lub dłużnika w klauzuli wykonalności. Po zawieszeniu postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny podejmuje dalsze czynności egzekucyjne z udziałem spadkobierców zmarłego lub ustanowionego kuratora stosownie do art. 819 § 2 k.p.c.

Jeżeli wierzyciel lub dłużnik zmarli przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, to wszczęcie egzekucji przeciwko lub na rzecz zmarłego nie może nastąpić. W takiej sytuacji niezbędne jest ujawnienie spadkobierców zmarłego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności (por. uwagi do art. 788 i 779 k.p.c.). Wszczęcie egzekucji będzie możliwe na rzecz lub przeciwko spadkobiercom zmarłego lub wykonawcy testamentu, kuratorowi spadku.

2. Nie jest celowe zawieszenie postępowania egzekucyjnego w razie śmierci dłużnika zobowiązanego do wykonania czynności, której inna osoba nie może wykonać za niego lub do zaniechania przez niego pewnej czynności. Egzekucja w takim wypadku dotyczy bezpośrednio osoby dłużnika, który zmarł i dlatego postępowanie egzekucyjne jako bezprzedmiotowe powinno być umorzone.

3. Nie można na podstawie komentowanego przepisu zawieszać postępowania egzekucyjnego w razie śmierci innych uczestników lub osób trzecich. Okoliczność jednak taką organ egzekucyjny powinien wziąć pod rozwagę i zawiadomić o niej wierzyciela egzekwującego, od którego stanowiska zależy dalszy bieg postępowania egzekucyjnego.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *