Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 820.

Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

1. Jeżeli wierzyciel złoży wniosek o zawieszenie postępowania, organ egzekucyjny jest zobowiązany ten wniosek uwzględnić. Wątpliwości nasuwają się w sytuacji, gdy egzekucja prowadzona była z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. E. Wengerek jest zdania, że jeżeli wierzyciel wnosi o zawieszenie postępowania, organ egzekucyjny powinien wniosek ten przesłać sądowi lub uprawnionemu organowi w celu zajęcia stanowiska i zawiesić postępowanie, gdy sąd lub organ uprawniony nie sprzeciwi się temu (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 225). Innego zdania jest W. Siedlecki, a pogląd tego autora podzielam, kodeks bowiem w tym zakresie nie zawiera żadnego zastrzeżenia (W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., s. 115). W razie prowadzenia egzekucji na skutek wniosków kilku wierzycieli, a także w wypadku przyłączenia się, jeżeli jeden z nich złoży wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, organ egzekucyjny powinien zwrócić się do pozostałych wierzycieli o zajęcie stanowiska (art. 761 k.p.c.) i zawiesić postępowanie, gdy żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 225).

2. Podjęcie zawieszonego postępowania na wniosek wierzyciela może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia (art. 181 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.), przy czym żądanie podjęcia postępowania może zgłosić wierzyciel (choćby było wielu wierzycieli), sąd, jeżeli wszczęcie postępowania nastąpiło z urzędu, lub uprawniony organ, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania. Postępowanie zawieszone na wniosek wierzyciela może być podjęte w ciągu roku od zawieszenia, po upływie bowiem tego okresu nastąpi umorzenie z mocy samego prawa (art. 823 k.p.c.).

3. Na wniosek dłużnika organ egzekucyjny zawiesza postępowanie egzekucyjne w razie: a) uchylenia przez sąd natychmiastowej wykonalności tytułu, b) wstrzymania przez sąd wykonania tytułu egzekucyjnego, c) gdy dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Sąd uchyla natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego, jeżeli uchyla wyrok zaoczny zaopatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 347 k.p.c.) oraz jeżeli uchyla postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (art. 397 § 1 k.p.c.). Postępowanie ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym uchylono orzeczenie i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu sprawy wydane orzeczenie może być analogiczne do uchylonego wówczas na wniosek wierzyciela może być podjęte postępowanie egzekucyjne pod warunkiem, że przedstawi on nowe orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Jeżeli po ponownym rozpoznaniu sprawy roszczenie zostanie oddalone, to dłużnik może domagać się umorzenia postępowania na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c. (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 226).

Wstrzymanie przez sąd wykonania tytułu wykonawczego następuje w wypadkach przewidzianych w art. 396, 414, 418 i 492 k.p.c.

Według orzeczenia sądu konieczne jest zabezpieczenie przewidziane w art. 346 i 414 k.p.c. (por. także uwagi do art. 807 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *