Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 821. § 1.

Sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Zawieszenie postępowania sąd może uzależnić od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia.

§ 2. Jeżeli dłużnik zabezpieczy spełnienie swego obowiązku, sąd może uchylić dokonane czynności egzekucyjne, z wyjątkiem zajęcia.

§ 3. Sąd może odmówić zawieszenia postępowania albo już zawieszone postępowanie podjąć na nowo, jeżeli wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka wskutek dalszego postępowania może wyniknąć dla dłużnika.

1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości lub w części może nastąpić na wniosek wierzyciela, dłużnika lub osoby trzeciej, jeżeli podmioty te złożyły skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. O zawieszeniu postępowania orzeka sąd, do którego złożono skargę lub zażalenie.

Zawieszenie może nastąpić na wniosek, a nie z urzędu. Wniosek ten powinien być uzasadniony tym, że wskutek dalszego postępowania egzekucyjnego może wyniknąć szkoda dla wnioskodawcy. Orzekając w przedmiocie zawieszenia postępowania, sąd powinien wziąć pod uwagę interesy stron, a także stopień prawdopodobieństwa zasadności skargi i ewentualną szkodę, jaką może wywołać prowadzenie egzekucji.

2. Można orzec częściowe zawieszenie postępowania, gdy przyczyny zawieszenia ograniczają się do części postępowania, np. co do niektórych przedmiotów majątkowych albo do egzekucji w celu zaspokojenia części roszczenia wierzyciela.

3. Jeżeli według stanu sprawy zachodzi niepewność zaspokojenia wierzyciela wskutek zawieszenia postępowania egzekucyjnego, niezbędne jest uzależnienie zawieszenia od złożenia zabezpieczenia przez dłużnika (co do sposobu złożenia zabezpieczenia – por. art. 807 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *