Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 822.

Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży nie budzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. O wstrzymaniu czynności komornik zawiadomi wierzyciela.

1. Złożenie przez dłużnika nie budzącego wątpliwości dowodu na piśmie przed podjęciem czynności egzekucyjnej, iż dopełnił swego obowiązku albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki, daje komornikowi podstawę do wstrzymania się z dokonaniem czynności. Wstrzymanie to nie jest równoznaczne z zawieszeniem postępowania, można raczej je porównać do odroczenia podjęcia czynności.

2. Przedstawiony przez dłużnika dowód na piśmie podlega ocenie komornika. Nie jest jednak wymagany dokument publiczny ani prywatny z podpisem poświadczonym. Ma to być pismo nie budzące wątpliwości w swej treści co do prawdziwości. Komornik nie wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli dłużnik przedstawił mu dokument pisemny po jej wszczęciu, albo okoliczności wymienione w art. 822 k.p.c. udowadniał, wprawdzie przed dokonaniem czynności, ale innymi środkami dowodowymi. Obojętne jest, czy dopełnienie obowiązku przez dłużnika lub udzielenie zwłoki przez wierzyciela nastąpiło przed powstaniem tytułu wykonawczego, czy też po jego powstaniu. Następstwem udowodnienia przez dłużnika dowodem na piśmie faktu częściowego zaspokojenia wierzyciela będzie odpowiednie ograniczenie czynności egzekucyjnej, np. dokona mniejszego zajęcia.

3. Wstrzymując się z dokonaniem czynności egzekucyjnej, komornik równocześnie zawiadamia o tym fakcie wierzyciela. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub ustną, zwłaszcza jeżeli wierzyciel jest obecny w biurze komornika. Konsekwencją przyznania przez wierzyciela określonych faktów, np. wykonania przez dłużnika zobowiązania, może być umorzenie postępowania egzekucyjnego. W przeciwnym razie wierzyciel może domagać się podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych. Stanowisko wierzyciela jest dla komornika wiążące, dłużnikowi zaś przysługuje powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.).

4. Komornik jest uprawniony do rozliczania wpłat, jakie zostały dokonane na skutek zajęcia wynagrodzenia za pracę lub wtoku postępowania prowadzonego innym sposobem egzekucji lub uiszczonych dobrowolnie przez dłużnika i w wypadku stwierdzenia nadpłaty przy egzekucji świadczeń okresowych, może wstrzymać dalszą egzekucję (OSPiKA 1967, poz. 60).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *