Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 823.

Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

1. Art. 823 k.p.c. opiera się na założeniu, że jeżeli wierzyciel nie podejmuje czynności przez okres w ustawie oznaczony, to godzi się na umorzenie postępowania i uznaje ograniczenie dłużnika w rozporządzaniu przedmiotem objętym egzekucją za zbędne.

2. Bezczynność wierzyciela przejawiająca się w niepodejmowaniu przez niego czynności przez okres jednego roku lub niezażądaniu podjęcia zawieszonego postępowania powoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli chodzi o rodzaj niepodejmowanych czynności, zauważyć należy, iż zależy to od rodzaju i sposobu egzekucji, np. przy egzekucji z nieruchomości od wniosku wierzyciela i złożenia przez niego dokumentów przewidzianych w art. 943 k.p.c. zależy opis i oszacowanie zajętej nieruchomości, przy egzekucji zmierzającej do odebrania rzeczy ruchomych od dłużnika niezbędne jest stawiennictwo wierzyciela, jeżeli wniósł on o dokonanie tej czynności w jego obecności (art. 1044 k.p.c.).

W sprawach wszczętych z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu zarówno komornik, jak i sąd powinni podejmować czynności z urzędu, których dokonanie jest uzależnione od wniosku wierzyciela.

W sprawach o egzekucję grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania przepisów o umorzeniu egzekucji na skutek bezczynności wierzyciela nie stosuje się (§ 5 rozp. Min. Spraw, z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania – Dz.U. Nr 77, poz. 339).

3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpi na skutek jego zawieszenia na wniosek wierzyciela, jak i z urzędu, przy czym okres zawieszenia postępowania nie może trwać dłużej aniżeli jeden rok. Termin roczny liczy się od ustania przyczyny zawieszenia. W doktrynie wypowiedziano pogląd, że umorzenie postępowania nie nastąpi mimo trwania zawieszenia przez okres jednego roku, jeżeli wierzyciel nie miał możliwości podjęcia postępowania. Dotyczy to zawieszenia postępowania w razie zaprzestania czynności przez organ egzekucyjny wskutek siły wyższej lub w razie zawieszenia z powodu braku należytej reprezentacji wierzyciela, dla którego w ciągu roku nie został ustanowiony przedstawiciel ustawowy (J. Korzonek: Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 618 W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., s. 1155). Temu poglądowi trafnie sprzeciwił się E. Wengerek (w: Komentarz do k.p.c., s. 232). Według tego autora art. 823 k.p.c. nie ogranicza w każdym wypadku okresu zawieszenia do roku, lecz nakazuje liczyć termin roczny od ustania przyczyny zawieszenia. Okres roczny będzie miał miejsce w wypadku zawieszenia postępowania na wniosek wierzyciela. W innych wypadkach będzie on o wiele dłuższy. W przypadku zaprzestania czynności przez organ egzekucyjny z powodu siły wyższej (art. 173 k.p.c.) wierzyciel obowiązany jest zgłosić wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego w ciągu roku od chwili, w której ustała przyczyna zawieszenia. Przy zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku zdolności procesowej bieg terminu liczy się od chwili ustanowienia przedstawiciela ustawowego lub nabycia zdolności procesowej.

4. Nie zachodzi potrzeba wydania przez organ egzekucyjny postanowienia o umorzeniu postępowania, uległo ono bowiem umorzeniu z mocy samego prawa z końcem roku od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej lub od ustania przyczyny zawieszenia. Co do skutków umorzenia postępowania egzekucyjnego – por. uwagi do art. 826 k.p.c. oraz art. 827 § 2 k.p.c.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *