Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 824. § 1.

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolności sądowej nastąpić może dopiero wówczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usunięty. W razie usunięcia braku stosuje się odpowiednio przepis art. 81 8 § 2.

1. Art. 824 k.p.c. obejmuje wypadki umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu, a więc bez wniosku, mające zastosowanie w egzekucji. Są jednak przy poszczególnych sposobach egzekucji przepisy szczególne, które stosuje się do umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu, np. art. 875, 877, 979, 981, 985 k.p.c.

2. Pierwsza podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego (§ 1 pkt 1) dotyczy niedopuszczalności drogi egzekucji sądowej, czyli zachodzi niedopuszczalność wykonania tytułu wykonawczego przez sądowe organy egzekucyjne. Sądowe tytuły wykonawcze powinny być wykonywane przez sądowe organy egzekucyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przykładem może być art. 1046 § 4 k.p.c. stanowiący, że egzekucję, której przedmiotem jest opróżnienie lokalu podlegającego przepisom prawa lokalowego, prowadzi się w trybie administracyjnym. Istnieje też możliwość wyboru drogi egzekucji sądowej lub administracyjnej. Na przykład egzekucja należności stwierdzonych wyciągami z ksiąg banków i innymi dokumentami, o których mowa w art. 49 pkt

1 i art. 53 ust. 2 prawa bankowego, odbywa się według wyboru banku w trybie określonym w k.p.c. lub w ustawie o post. egzek. w adm.

3. Druga podstawa umorzenia postępowania dotycząca zdolności sądowej dłużnika lub wierzyciela oraz niedopuszczalności egzekucji ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika (§ 1 pkt 2) dotyczy, jeśli chodzi o zdolność sądową wierzyciela lub dłużnika, raczej postępowania klauzulowego, wtoku którego sąd zobowiązany był do badania istnienia zdolności sądowej stron. Nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oznacza, iż strony mają zdolność sądową. Organ egzekucyjny może badać w toku prowadzonego postępowania zdolność sądową strony w wypadku późniejszej jej utraty lub prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego, któremu nie nadano klauzuli wykonalności, np. na podstawie tytułu pochodzącego od banku (art. 53 ust. 2 prawa bankowego). Tak więc art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. in principio odnosi się do dwóch ostatnio wymienionych sytuacji. Jeżeli organ egzekucyjny stwierdzi brak zdolności sądowej strony, powinien wezwać ją do usunięcia tego braku w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym jego upływie dopiero postępowanie umorzyć. Według E. Wengerka (w: Komentarz do k.p.c., s. 236), jeżeli brak został usunięty, strona lub jej przedstawiciel ustawowy albo kurator mogą zaskarżyć czynności egzekucyjne dokonane w czasie, kiedy strona nie miała należytej reprezentacji, w terminie, który oblicza się tak jak przy braku zdolności procesowej (por. uwagi do art. 818 § 2 k.p.c.).

Niedopuszczalność egzekucji ze względu na przedmiot dotyczy sytuacji, gdy skierowano egzekucję do przedmiotu, który podlega ograniczeniom egzekucji wymienionym w art. 829-839 k.p.c., a także w art. 841 k.p.c., gdy komornik dalej prowadzi egzekucję mimo zwolnienia danego przedmiotu od egzekucji, należą tu też przypadki, gdy egzekucja prowadzona jest z określonych przedmiotów lub do wysokości ich wartości, dłużnik bowiem może się powoływać na swą ograniczoną odpowiedzialność. Następstwem tego jest umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub w części, stosownie do zachodzących ograniczeń.

Niedopuszczalność egzekucji ze względu na osobę dłużnika zachodzi w stosunku do osób, które nie mogą być pozywane przed sądy polskie (art. 1111 § 1 i art. 1112 § 2 k.p.c.), chyba że chodzi o sprawę, w której podlegają one jurysdykcji sądów polskich (arrt. 1115 § 1 k.p.c.). Pewnym ograniczeniom podlega egze-

kucja przeciwko Skarbowi Państwa oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (art. 1060-1062 k.p.c.).

Jeżeli egzekucja ze względu na jej przedmiot lub osobę dłużnika jest niedo-puszczalna (art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.), dłużnikowi przysługuje skarga na odmowę uchylenia przez komornika sądowego zajęcia wierzytelności (uchwała SN z dnia 26 lutego 1969 r„ III CZP 131 /68, OSNCP 1969, z. 6, poz. 110).

4. Celem egzekucji, zwłaszcza świadczeń pieniężnych, jest zaspokojenie roszczenia wierzycieli, jeżeli koszty egzekucyjne nie pokrywają sumy uzyskanej z egzekucji. Przy egzekucji świadczeń niepieniężnych nie można w ogóle mówić o uzyskaniu sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Nie zachodzi potrzeba dokonania szczegółowego szacunku, np. zajętych ruchomości dla porównania go z prowizorycznie przeprowadzonym wyliczeniem kosztów. Oczywistość, iż z egzekucji nie otrzyma się sumy wyższej od kosztów zachodzi przez porównanie przypuszczalnych kosztów oraz prawdopodobnego szacunku, np. ruchomości, nieruchomości itp. i wyciągnięcie wniosku co do tego, czy suma uzyskana z egzekucji będzie niższa od kosztów egzekucyjnych. Może się zdarzyć, że dopiero po oszacowaniu komornik dojdzie do wniosku, że koszty egzekucyjne będą wyższe od sumy uzyskanej z egzekucji. W tym stadium postępowanie można umorzyć. Ta podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego wyłączona jest jednak w sprawach alimentacyjnych (art. 1086 § 2 k.p.c.). Do umorzenia postępowania egzekucyjnego na tej podstawie nie jest potrzebny wniosek strony, organ egzekucyjny bowiem czyni to z urzędu.

Umorzenie postępowania nastąpi w całości lub w części, w zależności od tego, jaki jest rozmiar podstawy umorzenia. Na ogół umarza się postępowanie egzekucyjne w części, jeżeli ze względu na przedmiot egzekucja nie jest dopuszczalna. Do umorzenia postępowania egzekucyjnego dojdzie także, jeżeli dłużnik zaspokoił roszczenie wierzyciela.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *