Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 825.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

1. Wierzyciel jest w zasadzie dysponentem postępowania egzekucyjnego, na ogół on składa wniosek je inicjujący, on też może wnieść o jego umorzenie. To jego uprawnienie jednak jest ograniczone wtedy, gdy egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu albo gdy inicjatywa pochodzi od wielu wierzycieli. Jeżeli egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji. Jeżeli wszczęcie egzekucji nastąpiło na wniosek więcej niż jednego wierzyciela, umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić na wniosek wszystkich wierzycieli inicjujących postępowanie. Jednakże wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego złożony telefonicznie nie wywołuje skutków, jakie ustawą wiąże z wniesieniem pisma procesowego (wyrok SN z dnia 3 kwietnia 1967 r„ II CR 379/66, OSNCP 1967, z. 10, poz. 184).

2. Tytuł wykonawczy może być pozbawiony wykonalności w całości lub w części albo ograniczony na podstawie: wyroku opartego na art. 840 k.p.c., postanowienia sądu rewizyjnego uchylającego klauzulę wykonalności lub zawarty w wyroku rygor natychmiastowej wykonalności, orzeczenia sądu rewizyjnego uchylającego lub zmieniającego wyrok, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, orzeczenia sądu uchylającego lub zmieniającego wyrok na skutek skargi o wznowienie postępowania, orzeczenia Sądu Najwyższego uchylającego prawomocne i wykonalne orzeczenie na skutek rewizji nadzwyczajnej.

Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nie powoduje samo przez się umorzenia postępowania egzekucyjnego. W celu umorzenia niezbędne jest złożenie wniosku. Dotyczy to także takiej sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne prowadzone było na podstawie tytułu stanowiącego zabezpieczenie powództwa, które upadło w następstwie oddalenia powództwa, odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania.

3. Punkt 3 art. 825 k.p.c. obejmuje dwa stany faktyczne. W pierwszym chodzi o taką sytuację, gdy egzekucję skierowano przeciwko osobie, która faktycznie nie jest dłużnikiem. Może to mieć miejsce, gdy są dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku. Stwierdzenie, że egzekucję skierowano do innej osoby, a nie do dłużnika nie wystarcza jeszcze do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Osoba ta, przeciwko której błędnie skierowano egzekucję, powinna jeszcze sprzeciwić się prowadzeniu jej. Należy zaznaczyć, że według art. 845 § 2 k.p.c. można prowadzić egzekucję z ruchomości przeciwko osobie trzeciej władającej ruchomościami i zgadzającej się na ich zajęcie albo przyznającej, że ruchomości te stanowią własność dłużnika. W drugim stanie faktycznym chodzi o to, że prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego. Ma to zastosowanie, gdy w tytule wykonawczym zastrzeżono, że dłużnik odpowiada tylko z określonego majątku, a egzekucję prowadzi się z innego majątku (art. 837 k.p.c.), gdy w klauzuli wykonalności wydanej przeciwko małżonkowi dłużnika zastrzeżono ograniczenie jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową (art. 787 k.p.c.), a egzekucję prowadzzi się z jego majątku odrębnego, gdy w tytule wykonawczym określono przedmiot (art. 1041 k.p.c.), a egzekucję prowadzi się z innego przedmiotu. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może złożyć dłużnik, małżonek dłużnika, osoba trzecia i inna osoba, której prawa zostały naruszone prowadzeniem egzekucji.

4. Art. 825 pkt 4 k.p.c. pozostaje w związku z uregulowaniami prawa materialnego dotyczącymi zastawu (art. 306, 312 k.c.). Dłużnik zgłosi wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, jeżeli wierzyciel skieruje egzekucję do jego majątku w sytuacji, gdy wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zaspokajającego w pełni egzekwowane roszczenie wynikające z tytułu wykonawczego. Dłużnik powinien podać oszacowanie zastawu i podstawy oszacowania. W razie sporu co do wartości zastawu komornik może zlecić oszacowanie biegłemu. Przy ocenie, czy wierzyciel uzyska z zastawu zaspokojenie swego roszczenia wraz z odsetkami i kosztami, należy rozważyć, czy przy podziale sumy (art. 1025 k.p.c.) uzyska on zaspokojenie, skoro wierzytelność zastawnika wyprzedzają inne wierzytelności. Przedmiot zastawu powinien stanowić własność dłużnika, a nie osoby trzeciej, która mogłaby żądać wyłączenia go spod egzekucji.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *