Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 828.

Na postanowienie sądu co do zawieszenia lub umorzenia postępowania przysługuje zażalenie.

1. Sformułowanie co do zawieszenia lub umorzenia postępowania oznacza, że zażalenie przysługuje na każde postanowienie dotyczące zawieszenia lub umorzenia postępowania. W rachubę zatem mogą wchodzić postanowienia: o

zawieszeniu postępowania, odmawiające zawieszenia postępowania, o podjęciu zawieszonego postępowania, odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania, o umorzeniu postępowania, odmawiające umorzenia postępowania, odmawiające wydania zaświadczenia o umorzeniu postępowania, co do treści zaświadczenia o umorzeniu postępowania, załatwiające skargi na czynności komornika polegające na zawieszeniu lub umorzeniu postępowania. Nie jest natomiast dopuszczalne zażalenie na postanowienie sądu wydane w wyniku skargi na wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności (art. 822 k.p.c.).

2. Zażalenie przysługuje zarówno wtedy, gdy umorzenie lub zawieszenie postępowania nastąpiło na wniosek albo z urzędu. Nie wchodzi jednak w rachubę w wypadku zawieszenia postępowania z mocy samego prawa (art. 173 w zw. z art. 1 3 § 2 k.p.c.) oraz w razie umorzenia postępowania z mocy samego prawa (art. 823 k.p.c.), ponieważ w tych wypadkach organ egzekucyjny nie wydaje żadnego postanowienia. Jednakże zażalenie przysługuje na wydane zaświadczenie o umorzeniu postępowania lub na odmowę wydania takiego zaświadczenia. Co się zaś tyczy zawieszenia z mocy samego prawa, zauważyć należy, że zażalenie może przysługiwać na odmowę podjęcia postępowania (W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., s. 1163). Do wniesienia zażalenia może również dojść, gdy np. komornik odmówi uwzględnienia wniosku wierzyciela o dokonanie jakiejś czynności, dlatego że nastąpiło umorzenie postępowania z mocy samego prawa wtedy wierzyciel wniesie skargę na czynności komornika, a na postanowienie sądu będzie przysługiwało zażalenie.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *