Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 829.

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

1. Ograniczenie egzekucji zachodzi, jeżeli do przedmiotu lub osoby nie można prowadzić egzekucji w całości lub części mówimy wtedy o ograniczeniach podmiotowych i przedmiotowych. Ograniczenia podmiotowe eliminują egzekucję w stosunku do pewnych osób. W kodeksie dotyczą one osób nie podlegających jurysdykcji krajowej (art. 1115-1116 k.p.c.), oraz Skarbu Państwa i podmiotów gospodarczych (art. 1060-1061 k.p.c.). Przepisy działu V zawierają jedynie ograniczenia przedmiotowe, polegające na wyłączeniu spod egzekucji w całości lub części określonych przedmiotów, sum, wierzytelności, wynagrodzeń, należności i innych dochodów oraz części składowych mienia dłużnika. Przy poszczególnych sposobach egzekucji występują też ograniczenia dotyczące tylko danego sposobu egzekucji, np. przy egzekucji z nieruchomości istnieje możliwość wystawienia na licytację wydzielonej części zajętej nieruchomości, której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego (art. 946 § 1 k.p.c.).

Z przepisów szczególnych wynikają ograniczenia o charakterze przedmiotowym (§ 56 rozp. w sprawie czynn. komorników). Wskazać tu należy na następujące akty prawne: a) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie określenia przedmiotów, należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. Nr 21, poz. 138) b) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z niektórych rachunków bankowych (Dz.U. Nr 10, poz. 73) c) rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. Nr 26, poz. 128). Przepisy o ograniczeniach egzekucji stanowią wyjątek od zasady wyrażonej w art. 803 k.p.c., iż egzekucję można prowadzić ze wszystkich części majątku dłużnika. Nie można zatem do tych przepisów – jako wyjątkowych – stosować wykładni rozszerzającej (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 251). Przepisy te mają na celu zapewnienie dłużnikom minimum egzystencji. Stosuje się je tylko do egzekucji świadczeń pieniężnych.

Organ egzekucyjny powinien dokonać oceny, czy konkretne przedmioty są niezbędne dla dłużnika i członków jego rodziny. W tym celu może zażądać wyjaśnień od stron oraz informacji od osób trzecich. Za członków rodziny dłużnika należy uważać tylko osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Dla oceny, czy dany przedmiot lub prawo podlegają egzekucji właściwy jest stan w chwili dokonania zajęcia. Jeżeli w chwili zajęcia pozostawiono dłużnikowi niezbędne przedmioty, które następnie zostały zbyte, to przy następnych czynnnościach egzekucyjnych nie ma potrzeby pozostawienia mu dalszych tego typu przedmiotów, które podlegają zajęciu. Wyłączeniu od egzekucji podlegają przedmioty dłużnika, natomiast przedmioty członków rodziny dłużnika mogą ulec wyłączeniu, ale dopiero w drodze powództwa z art. 841 k.p.c.

Dopuszczalność zaś egzekucji z majątku wspólnego małżonków nie wyłącza stosowania ograniczeń z art. 829 k.p.c.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *