Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 834.

Dochody wymienione w artykule poprzedzającym oblicza się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków i opłat należnych z mocy ustawy.

1. Przepis ten pozostaje w ścisłym związku z art. 833 k.p.c., wyjaśnia bowiem sposób obliczania dochodów podlegających egzekucji. Zgodnie z nim do dochodów dolicza się dodatki, bez względu na to, pod jaką nazwą one występują, np. dodatki funkcyjne, stażowe, przyznawane pracownikom wykonującym pracę w warunkach uciążliwych dla zdrowia, jeżeli tylko przypadają dłużnikowi z tego samego źródła, co należności, za pracę w okresie jednego miesiąca. Nie należą tu tylko należności, które z mocy szczególnego przepisu nie podlegają egzekucji (np. art. 831 § 1 k.p.c.).

2. Świadczenia w naturze podlegają również doliczeniu do dochodów. Będą nim deputaty węgla, drzewa, nośników energii (elektryczność, gaz), umundurowanie i inne. Ich wartość określa na ogół zakład pracy (dłużnik zajętej wierzytelności). Gdyby na skutek wezwania komornika do złożenia stosownych wyjaśnień (art. 882 k.p.c.) nie można było ustalić wartości tych świadczeń, komornik zasięgnie opinii biegłego (art. 813 k.p.c.).

3. Od dochodów ustalonych w sposób przedstawiony w uwagach 1 i 2 należy odliczyć podatki (podatek dochodowy) i inne opłaty należne z mocy ustawy (np. składki na cele emerytalne). Nie odlicza się natomiast podatków i opłat pobieranych od dłużnika z innego tytułu, np. podatek od nieruchomości. Wymaga podkreślenia fakt, że odliczeniu podlegają opłaty należne z mocy ustawy, a nie uiszczane przez dłużnika dobrowolnie w wyniku umowy.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *