Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 843. § 1.

Powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

§ 2. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza si”ę według przepisów o właściwości ogólnej.

§ 3. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

§ 4. Sąd może na wniosek powoda zabezpieczyć powództwo przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

1. Paragraf 1 art. 843 k.p.c. dotyczy powództw z art. 840 i 841 k.p.c., a także szczególnego powództwa z art. 842 k.p.c., natomiast § 2 tego przepisu dotyczy tylko powództwa z art. 840 k.p.c., ponieważ tylko ono może być wytoczone jeszcze przed wszczęciem egzekucji.

O właściwości rzeczowej sądu rejonowego lub wojewódzkiego do rozpoznania sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego decyduje wartość świadczenia stwierdzonego tym tytułem, które jest kwestionowane przez powoda. Od pozwu należy się wpis stosunkowy, choćby został on już pobrany od pozwu, na podstawie którego wydano orzeczenie będące tytułem egzekucyjnym (uchwała SN z dnia 13 października 1971 r., III CZP 61 /71, OSNCP 1972, poz. 63).

W sprawach o zwolnienie od egzekucji właściwość rzeczowa sądu będzie zależała od wartości zajętego przedmiotu.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *