Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 859.

Na postanowienie sądu co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy przysługuje zażalenie.

Użyte w komentowanym przepisie określenie „co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia” oznacza, że zażalenie przysługuje na postanowienie sądu ustalające wydatki i wynagrodzenie, jak i oddalające skargę. Zażalenie na

postanowienie sądu mogą wnieść: dozorca, wierzyciel i dłużnik. Por. uwagi do art. 767 k.p.c.

Art. 860.

Komornik może z ważnych przyczyn zwolnić dozorcę i ustanowić innego. Zmianę dozorcy komornik zarządzi po wysłuchaniu stron, chyba że natychmiastowa zmiana jest konieczna.

1. Komornik może zwolnić dozorcę z urzędu, jak również na wniosek stron lub dozorcy. Kryterium stanowiące podstawę zwolnienia jest istnienie „ważnych przyczyn” ważną przyczyną natomiast jest zaniedbywanie się dozorcy w wykonywaniu obowiązków albo istnienie przyczyn od niego niezależnych, np. choroba, wyjazd za granicę. Przyczyny te będą również stanowiły podstawę zwolnienia dozorcy na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Ważną przyczyną natomiast zwolnienia dozorcy na jego wniosek są okoliczności wymienione w art. 844 k.c.

2. W sprawie zwolnienia dozorcy komornik wydaje postanowienie. Gdyby wniesiono skargę na czynności komornika o zwolnieniu dozorcy podejmie decyzję sąd. Przed zmianą dozorcy niezbędne jest wysłuchanie stron. Jeżeliby jedna ze stron złożyła wniosek o zmianę dozorcy i należycie go uzasadniła, można ograniczyć wysłuchanie tylko do drugiej strony. Można również odstąpić od wysłuchania stron, jeżeli natychmiastowa zmiana dozorcy jest konieczna, np. dozorca podejmuje czynności ze szkodą dla egzekucji i tylko natychmiastowa zmiana może temu zapobiec.

3. Ustanawiając innego dozorcę zamiast zwolnionego, komornik postąpi tak, jak przy oddaniu pod dozór poprzedniemu dozorcy (art. 855 § 1 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *