Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 867. § 1.

Zajęte ruchomości, o których mowa w artykule poprzedzającym, jeżeli nie mogą być przekazane do sprzedaży komisowej albo nie zostały w ten sposób sprzedane w okresie trzech miesięcy, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej.

§ 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

§ 3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. W wypadkach określonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji.

1. Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej nie wymaga odrębnego wniosku tak, jak przy sprzedaży komisowej. Ten tryb sprzedaży wchodzi w rachubę, gdy rzeczy nie używane nie zostały sprzedane w drodze przewidzianej w art. 865 § 1 k.p.c., a wierzyciel nie zgłosił wniosku o sprzedaż komisową. Natomiast ruchomości używane (z wyjątkiem ruchomości o wartości naukowej, artystycznej) mogą być sprzedane na licytacji, bez uprzedniego wykorzystania możliwości sprzedaży komisowej, gdy wierzyciel nie zgłosił o to wniosku. W razie niemożności sprzedaży komisowej z powodu braku uspołecznionego przedsiębiorstwa prowadzącego tego rodzaju działalność w siedzibie komornika albo niesprzedania ich przez okres trzech miesięcy od przyjęcia do sprzedaży, następuje sprzedaż w drodze licytacji publicznej. Może się zdarzyć, że wierzyciel cofnie wniosek o sprzedaż komisową, a zgłosi wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Wniosek ten jest dla komornika wiążący.

2. W pierwszym terminie licytacji publicznej ceną wywołania jest suma wynosząca trzy czwarte wartości szacunkowej ustalonej przez komornika. Od tej kwoty komornik rozpoczyna przetarg i stanowi ona najniższą cenę, za jaką można nabyć ruchomość, jeżeli do licytacji przystąpił przynajmniej jeden licytant i ją zaofiarował (§ 94-96 rozp. w sprawie czynn. komorników). Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje zasad i trybu przeprowadzenia licytacji, odsyła w tym zakresie do rozporządzenia wykonawczego.

3. Drugi termin licytacji wyznacza komornik na żądanie wierzyciela, jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie doszła do skutku. Licytacja nie dochodzi do skutku, jeżeli nikt w piewszym terminie nie zaoferował przynajmniej ceny wywołania albo jeżeli zachodzi przypadek wymieniony w art. 879 k.p.c. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej.

4. Komornik zawiadamia dłużnika o terminie i miejscu licytacji najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji, a wypadkach przewidzianych w art. 864 § 2 k.p.c. nawet przed jej rozpoczęciem. Jednakże wierzyciela zawiadamia się o tym fakcie tydzień naprzód (§ 83, 85 ust. 1 i 2 rozp. w sprawie czynn. komorników).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *