Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 879.

Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.

1. Komentowany przepis odnosi się do wszystkich wypadków nabycia na podstawie przepisów rozdziału 2, a więc zarówno nabycia nielicytacyjnego (art. 865, 866 k.p.c.), jak i licytacyjnego (art. 867 k.p.c.) i przejęcia na własność (art. 875, 877 k.p.c.).

2. Wyłączenie uprawnień wynikających z rękojmi w odniesieniu do rzeczy nabytych na licytacji (art. 879 k.p.c.) nie odnosi się do samochodu kupionego na licytacji zorganizowanej w trybie zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 stycznia 1967 r. w sprawie sprzedaży indywidualnym nabywcom używanych pojazdów samochodowych przez przedsiębiorstwa zgrupowane w Centrali Techniczno-Handlowej „Motozbyt” (M.P. Nr 9, poz. 53, OSNCP 1979, z. 1, poz. 9).

3. Nabywcy nie przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz za wady prawne (art. 556 k.c.), nie może także żądać zmniejszenia ceny ani unieważnienia nabycia. Według J. Korzonka (Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 799) nabywca może domagać się zwrotu zapłaconej ceny, gdyby się okazało, że brakowało sztuk rzeczy sprzedanych w drodze licytacji. Natomiast brak wagi przy pojedynczych sztukach nie ma znaczenia.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *