Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 882. § 1.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto zakład pracy, aby w ciągu tygodnia:

1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów

2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi

3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2. Zakład pracy obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w §1-

1. Obok skierowanego przez komornika do zakładu pracy wezwania w trybie art. 881 § 3 i 4 k.p.c. obowiązany jest on wezwać zakład pracy do złożenia mu informacji przewidzianej w art. 882 k.p.c. Informacja ta pozwoli na kontrolę zakładu pracy co do prawidłowości potrąceń ma ona więc charakter pomocniczy.

2. Przedstawienie przez zakład pracy za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienia periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów, pozwoli komornikowi zorientować się co do poprawności obliczenia przez zakład pracy części wynagrodzenia, która podlega zajęciu, oraz co do możliwości prowadzenia egzekucji z innych wierzytelności przysługujących dłużnikowi w stosunku do zakładu pracy. Komornik ma się upewnić, czy zakład pracy prawidłowo stosuje art. 833 k.p.c. w zakresie potrąceń (por. uwagi do art. 833 k.p.c.). Gdyby komornik miał wątpliwości, może domagać się wyjaśnień (art. 761 k.p.c.). Za złożenie informacji świadomie fałszywych zakładowi pracy lub jego pracownikowi odpowiedzialnemu za ich złożenie grozi grzywna (art. 762 §

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *