Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 884. § 1.

Zajęcie obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała.

§ 2. W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy zakład pracy czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy zakład pracy dłużnika jest mu znany, przesyła temu zakładowi zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazywać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornika ma skutki zajęcia należności dłużnika w nowym zakładzie pracy od chwili dojścia zawiadomienia do tego zakładu pracy.

§ 3. Nowy zakład pracy, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika zakład pracy, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy zakład pracy, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić poprzedni zakład pracy o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie tego zakładu stwierdzające, że jego należności nie były zajęte.

§ 4. Obowiązek powiadomienia komornika o zmianie zakładu pracy obciąża również dłużnika. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dłużnik powinien być pouczony przy zawiadomieniu go o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

1. Przepis ma na celu przeciwdziałanie praktykom złośliwych dłużników, którzy zmieniają pracę po wszczęciu egzekucji z wynagrodzenia. W takim wypadku zajęcie jest nadal skuteczne w stosunku do nowego zakładu pracy, jeżeli dłużnik nawiązał stosunek pracy lub zlecenia po wszczęciu egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Zajęcie obowiązuje także co do wynagrodzenia za pracę należnego dłużnikowi z nowego stosunku pracy lub zlecenia, pobieranego obok dotychczasowego stosunku pracy, który nie został rozwiązany.

2. Zajęcie dotyczy także nabywcy zakładu pracy, ale pod warunkiem, że wiedział on o zajęciu. Komornik po powzięciu wiadomości o zbyciu zakładu pracy lub przejścia jego na inną osobę powinien wezwać nabywcę do przekazywania do jego rąk zajętego wynagrodzenia (art. 881 § 4 k.p.c.).

3. Paragrafy 2 i 3 art. 884 k.p.c. określają obowiązki dotychczasowego i nowego zakładu pracy. Do obowiązków dotychczasowego zakładu pracy nawiązuje art. 97 § 2 k.p. Należą do nich:

a) zamieszczenie w wydanym pracownikowi – po rozwiązaniu stosunku pracy – świadectwie pracy wzmianki, która powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, numer sprawy egzekucyjnej, wysokości przekazanych już kwot na poczet wyegzekwowanego tytułu wykonawczego

b) przesłanie nowemu zakładowi pracy dłużnika, jeżeli jest znany, zawiadomienia komornika dokonanego stosownie do art. 881 § 3 k.p.c. i dokumentów dotyczących zajęcie wynagrodzenia, np. wezwań dokonanych w związku z dal- szymi zajęciami, pism komornika i powiadomienia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Przesłanie tych dokumentów, a przede wszystkim zawiadomienia komornika ma skutki zajęcia w nowym zakładzie pracy od chwili dojścia zawiadomienia.

– a) zawiadomienie dotychczasowego zakładu pracy o zatrudnieniu dłużnika, jeżeli ze wzmianki w świadectwie pracy wynika, że wynagrodzenie za pracę zostało zajęte

– b) zawiadomienie komornika wskazanego w świadectwie pracy

– c) przekazywanie zajętej części wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi

Gdyby pracownik nie okazał świadectwa pracy, a nowy zakład pracy dowiedział się, gdzie był poprzednio zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić poprzedni zakład pracy o zatrudnieniu, chyba że przedstawi zaświadczenie tego zakładu stwierdzające, że jego należności nie były zajęęte. Sankcje za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są w art. 886 k.p.c.

5. Dłużnik jest również zobowiązany do powiadomienia komornika o zmianie zakładu pracy powinien być o tym obowiązku pouczony przy zawiadomieniu go o zajęciu wynagrodzenia za pracę. Pouczenie to powinno informować również o skutkach zaniedbania tych obowiązków.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *