Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 886. § 1.

Zakładowi pracy, który nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania zawiadomienia lub dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu zakładowi pracy dłużnika stosownie do art. 884 § 2 i § 3, komornik wymierzy grzywnę w wysokości do dwustu tysięcy złotych. Grzywna może być powtórzona, jeżeli zakład pracy nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

§ 2. W uspołecznionych zakładach pracy grzywnie przewidzianej w paragrafie poprzedzającym podlega pracownik odpowiedzialny za wykonanie tych czynności, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemożności jego ustalenia – kierownik (dyrektor) danego zakładu.

§ 3. Zakład pracy, który nie zastosował się do wezwania z art. 881 i 882 lub w inny sposób naruszył obowiązki wynikające z zajęcia bądź złożył oświadczenie przewidziane w art. 882 niezgodnie z prawdą albo dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

§ 4. Grzywnę określoną w § 1 komornik wymierzy również dłużnikowi, który nie powiadomił go o zmianie zakładu pracy.

1. Komentowany przepis ustanawia sankcję w postaci grzywny do dwustu tysięcy złotych i odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do dotychczasowego i nowego zakładu pracy.

2. Komornik wymierzy grzywnę za: a) niezłożenie mu przez zakład pracy w terminie tygodniowym oświadczenia o wysokości zarobków oraz przeszkodach do wypłacenia wynagrodzenia (art. 882 k.p.c.), b) zaniedbanie przesłania przez dotychczasowy zakład pracy zawiadomienia komornika lub dokumentów zajęcia wynagrodzenia za pracę nowemu zakładowi pracy dłużnika (art. 884§ 2 k.p.c.), c) niezawiadomienie przez nowy zakład pracy dotychczasowego zakładu pracy w sytuacji przewidzianej w art. 884 § 3 k.p.c. Wymierzając grzywnę na podstawie art. 886 § 1 k.p.c., komornik zakreśli jednocześnie zakładowi pracy dodatkowy termin do wykonania czynności i zagrozi powtórzeniem grzywny na wypadek niezastosowania się do wezwania (§114 rozp. w sprawie czynn. komorników).

Postanowienie o wymierzeniu grzywny komornik doręcza osobie ukaranej, stronom i prokuratorowi (art. 762 § 3 k.p.c.) przysługuje na nie skarga do sądu rejonowego (art. 767 k.p.c.).

3. Nie jest dopuszczalne wymierzenie grzywny uspołecznionemu zakładowi pracy, grzywnie bowiem podlega pracownik odpowiedzialny za wykonanie tych czynności, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemożności jego ustalenia – kierownik danego zakładu (§ 2 art. 886 k.p.c.).

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza obciąża zakład pracy, jeżeli: a) nie zastosował się do wezwania komornika, o którym mowa w art. 881 i 882 k.p.c.,

b) w inny sposób naruszył obowiązki wynikające z zajęcia, c) złożył oświadczenie przewidziane w art. 882 k.p.c. niezgodnie z prawdą, d) dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi.

Wierzyciel powinien wykazać, że na skutek naruszenia wynikających z zajęcia obowiązków – w jeden z wyżej opisanych sposobów – poniósł szkodę. Poza tym powinien zachodzić związek przyczynowy między szkodą a zaniedbaniem obowiązków wynikających z zajęcia (art. 415 k.c.).

5. Paragraf 4 komentowanego przepisu o nałożeniu przez komornika na dłużnika grzywny za niezawiadomienie go o zmianie zakładu pracy pozostaje w związku z art. 884 § 4 k.p.c., który nakłada na dłużnika taki obowiązek.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *