Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 887. § 1.

Z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Na żądanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaświadczenie.

§ 2. Wierzyciel wnoszący powództwo przeciwko zakładowi pracy powinien przypozwać dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozwany zakład pracy obowiązany jest podać sądowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz których dochodzona wierzytelność również została zajęta. Sąd zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakże w stosunku do wierzyciela, o którym sąd nie został powiadomiony, zakład pracy nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść.

1. Wierzyciel, który z mocy zajęcia wszedł we wszystkie prawa i roszczenia dłużnika, jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zaspokojenia wynikających z tytułu wykonawczego należności. Prawa wierzyciela dotyczą tylko wynagrodzenia w części objętej zajęciem. Nie może on ściągnąć wierzytelności w większym rozmiarze, niż to jest konieczne do całkowitego zaspokojenia jego należności. Nie może on także zawierać ugód, udzielać dłużnikowi zajętej wierzytelności ulg w spłacie, żądać umorzenia egzekucji. Wierzyciel może wykonać tylko te prawa dłużnika, których on jeszcze nie wykonał. Jeżeli dłużnik już wytoczył powództwo o wynagrodzenie za pracą, wierzyciel nie może wnieść takiego powództwa, może tylko przystąpić do tego procesu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie dłużnika. (W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., s. 1232). Wierzyciel może domagać się od komornika wydania mu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego zajęcie w celu uzasadnienia swojej legitymacji wobec zakładu pracy.

2. W wytoczonym przeciwko zakładowi pracy powództwie wierzyciel powinien przypozwać dłużnika, który może przystąpić do procesu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanego zakładu pracy. Nieprzypozwa- nie nie powoduje bezpośrednio ujemnych skutków procesowych dla wierzyciela.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *