Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 888. § 1.

Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dłużnikowi dokumenty stanowiące dowód wierzytelności i złoży je do depozytu sądowego.

§ 2. Jeżeli wierzyciel zgłasza wniosek, aby odebranie odbyło się w jego obecności, komornik zawiadamia go o terminie czynności. W razie niestawienia się wierzyciela czynności nie dokonuje się.

§ 3. Dłużnik obowiązany jest pod rygorem odpowiedzialności za szkodę udzielić wierzycielowi wszystkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności.

1. Komentowany przepis znajduje częste zastosowanie w egzekucji z rachunku bankowego oraz w egzekucji z innych wierzytelności i praw majątkowych (art. 893 i 908 k.p.c.), najczęściej przy istnieniu sporu co do zajętego wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności. Odebranie dłużnikowi takich dokumentów, jak umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa agencyjna następuje na wniosek wierzyciela. Ponadto por. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1065 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (Dz.U. Nr 42, poz. 261).

2. Zgłoszenie przez wierzyciela wniosku o odebranie dokumentów w jego obecności jest wiążące dla komornika. Komornik powinien zawiadomić wierzyciela o terminie czynności. W razie niestawiennictwa wierzyciela czynności nie mogą być dokonane. Gdyby wierzyciel we wniosku nie zgłosił takiego żądania, albo zgłosił je potem, lecz wniosek cofnął, niestawiennictwo wierzyciela nie stanowi przeszkody w dokonaniu czynności.

3. Obowiązkiem dłużnika jest przekazanie komornikowi dokumentów potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności, a także udzielenie wierzycielowi niezbędnych wyjaśnień. Niedopełnienie tych obowiązków może spowodować szkodę i odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika (por. uwagi do art. 886 § 3 k.p.c.). Niezależnie od tego nieudzielenie przez dłużnika wyjaśnień doprowadzi do bezskuteczności egzekucji wierzyciel może wtedy zgłosić także wniosek o wyjawienie majątku (art. 913 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *