Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 967.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył do depozytu sądowego cenę nabycia z potrą-ceniem rękojmi złożonej w gotówce. I\la wniosek nabywcy sąd może ozna-czyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nie przekraczający jednak trzech miesięcy.

1. Nabywca uiszcza cenę nabycia do depozytu sądowego po wezwaniu go do zapłaty przez sąd. Gdyby wpłacił cenę nabycia komornikowi, ten powinien przekazać ją do depozytu sądowego. Uznać należy, że wpłata dokonana komornikowi uiszczona została w terminie.

2. Ustanowione w art. 967 k.p.c. terminy są terminami procesowymi i może nastąpić ich przywrócenie na wypadek uchybienia (art. 167 i n.k.p.c.). Może nastąpić przedłużenie dwutygodniowego terminu na wniosek nabywcy złożony przed upływem tego terminu. Skutki niewykonania przez nabywcę warunków licytacyjnych, a w tym i uiszczenia ceny nabycia, reguluje art. 969 k.p.c.

3. Nabywca może potrącić od ceny nabycia rękojmię złożoną w gotówce. Rękojmia złożona w postaci książeczki oszczędnościowej podlega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Por. uwagi do art. 923 k.p.c. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność i potrącić ją z ceny nabycia (art. 968 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *