Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 968. § 1.

Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.

§ 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Zgoda wierzyciela powinna być stwierdzona dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym lub wyrażona do protokołu sądowego nie później niż w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia.

1. Zaliczeniu podlega wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje pokrycie w cenie nabycia. Kodeks nie określa sposobu wykazania tego. W każdym razie ciężar dowodu obciąża nabywcę, a rzeczą sądu jest ocena, czy wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia.

2. Zaliczenie na poczet ceny nabycia wierzytelności innej osoby szczegółowo normuje § 2 art. 968 k.p.c.

3. Zaliczenia nie dokonuje sąd z urzędu, a tylko na wniosek. Zaliczenie wie-rzytelności na poczet ceny nabycia oceniać należy jako przejęcie długu na pod-stawie umowy między nabywcą a wierzycielem.

4. Według orzeczenia SN z dnia 3 lutego 1972 r„ III CR 156/71 (OSNCP 1972, poz. 121) : a) ocena, czy zaliczona przez wierzyciela na poczet ceny nabycia własna wierzytelność lub jej część znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinna być dokonana w ścisłym związku z art. 1025 k.p.c., jeżeli z sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości mają być zaspokojone należności również innych wierzycieli b) przez wierzytelność lub jej część, która znajduje pokrycie w cenie nabycia (art. 968 § 1 k.p.c.), należy rozumieć tylko taką wierzytelność lub jej część, która zostałaby zaspokojona na podstawie sporządzonego w przyszłości planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości c) jeżeli wierzyciel zaliczył na poczet ceny własną wierzytelność, która nie znajduje pokrycia w cenie nabycia i uzyskał przysądzenie własności, uchybienie to może być naprawione w sposób przewidziany w art. 1037 § 1 k.p.c.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *