Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 969. § 1.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licyta-cyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postano-wieniem, na które przysługuje zażalenie.

§ 2. Od nabywcy nie składającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a resztę przelewa się na dochód Skarbu Państwa.

1. Utrata rękojmi i wygaśnięcie skutków przybicia następują, jeżeli nabywca nie uiścił w całości lub części ceny nabycia albo dokonał wpłaty po terminie. M. Tyczka trafnie przyjmuje (w: Komentarz do k.p.c., s. 544), że w pewnych wypadkach omawiany rygor ulega złagodzeniu. Zachodzi to wtedy, gdy istnieje możność przywrócenia terminu (art. 167 i n.k.p.c.), przedłużenia terminu do wpłacenia ceny (art. 967 k.p.c.), ponownego wezwania przez sąd do uiszczenia ceny, jeżeli z powodu błędów pierwsze wezwanie nie było prawidłowe.

2. Poza utratą rękojmi opieszałego nabywcę nie dotykają żadne inne ujemne następstwa. Jeżeli już uiścił raty na poczet ceny nabycia, ulegają one zwrotowi wskazuje to na brak jego odpowiedzialności wobec dłużnika i wierzycieli za jakąkolwiek szkodę, która może powstać wskutek odstąpienia od licytacji. Następstwem wygaśnięcia skutków przybicia jest wyłączenie nabywcy od udziału w dalszej licytacji tej nieruchomości (art. 976 k.p.c.).

3. Następstwa niewykonania przez nabywcę warunków licytacyjnych zachodzą z mocy samego prawa. Dla szczególnego uzewnętrznienia tego zdarzenia kodeks przewiduje stwierdzenie przez sąd postanowieniem, iż skutki przybicia wygasły i nabywca utracił rękojmię. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. Jeżeli rękojmię złożono w postaci książeczki oszczędnościowej, podejmuje się wkład odpowiadający wysokości rękojmi, a książeczkę zwraca się nabywcy. Por. uwagi do art. 962 § 2 k.p.c. W razie nieuiszczenia przez nabywcę rękojmi, podlega ona ściągnięciu w trybie egzekucji należności sądowych. Por. rozpo-rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie spo- sobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosz-tów postępowania (Dz.U. Nr 77, poz. 339).

4. Z utraconej przez nabywcę rękojmi pokrywa się w pierwszej kolejności koszty egzekucyjne związane ze sprzedażą, a resztę przelewa się na Skarb Państwa. Do kosztów związanych ze sprzedażą należy zaliczyć: koszty obwie-szczenia o dalszej licytacji i koszty jej przeprowadzenia, a zatem będą to takie koszty, które trzeba po raz następny ponieść na skutek udaremnienia poprzed-niej licytacji.

5. Co do skutków przybicia postanowień o przejęciu nieruchomości por. art. 958, 982, 984 k.p.c., a także w zakresie ustalenia ceny – art. 944 k.p.c.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *