Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 971.

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejsze-nia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią naby-tych.

1. Inaczej niż przy nabyciu w drodze umowy nabywca na licytacji nie może, powołując się na wady nabytej nieruchomości, żądać unieważnienia nabycia albo zmniejszenia ceny. Roszczeń z tego tytułu nie może też dochodzić w drodze procesu. Obojętne jest, czy nabywca znał wady, czy też ich nie znał.

2. Postanowienie o przybiciu oraz postanowienie o przysądzeniu własności podlegają zaskarżeniu (art. 997, 998 § 2 k.p.c.). W zażaleniach nabywca może podnosić okoliczności wskazujące na wadliwość tych postanowień (M. Tyczka w: Komentarz do k.p.c., s. 546).

3. Wprawdzie nie wynika wprost z art. 971 k.p.c. możliwość stosowania tego przepisu do przypadków przejęcia nieruchomości na własność przez wierzycieli czy współwłaścicieli (art. 958, 982, 984 k.p.c.), ale rację ma B. Dobrzański (w: Komentarz do k.p.c., s. 1298), który jest zdania, że omawiany przepis należy stosować także do tych przypadków.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *