Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Art. 972.

1. Wstęp na salę, na której odbywa się licytacja, mają osoby pełnoletnie bez ograniczenia (art. 152 k.p.c.), w tym tkwi publiczny charakter licytacji, który ma zapobiec ewentualnym nadużyciom oraz zapewnić osiągnięcie jak najwyższej ceny. Art. 972 k.p.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 812 k.p.c. i nie ma między nimi sprzeczności.

2. Licytację przeprowadza komornik w obecności i pod nadzorem sędziego, który polega na śledzeniu przebiegu licytacji i czuwaniu, aby wszystkie czyn-ności komornika w toku przetargu były zgodne z przepisami prawa. Jeżeli sędzia dostrzeże uchybienia, powinien wydać komornikowi polecenia zmierza-jące do ich usunięcia, choćby tego nikt nie żądał sędzia rozpoznaje skargi na czynności komornika, które mogą być zgłaszane w czasie licytacji (art. 986 k.p.c.) sędzia udziela także komornikowi rad i wskazówek w celu należytego przeprowadzenia licytacji.

3. Naruszenie art. 972 k.p.c. o publicznym charakterze licytacji stanowi nar-uszenie prawa mające istotny wpływ na wynik przetargu, a w konsekwencji podstawę odmowy przybicia (art. 991 § 1 k.p.c.)

4. Fakt, że licytacja odbywa się publicznie nie oznacza, że komornik nie może usunąć z sali osoby przeszkadzające i utrudniające przeprowadzenie przetargu, jeżeli nadal zachowują się niewłaściwie po ich uprzednim upomnieniu.

5. Z przebiegu licytacji komornik sporządza protokół (art. 809 k.p.c.), do któ-rego wpisuje imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania licytantów z zaznacze-niem złożenia rękojmi oraz także każde postąpienie (§ 145 rozp. w sprawie czynn. komorników). Po przetargu wpisuje również imię i nazwisko licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *