Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Co wynika z Konstutucji?

Nie tyllco opinia publiczna, ale także Rzecznik Praw Obywatelskich w swych wystąpieniach i Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach zwracają uwagę na te problemy. […]

Z Konstytucji wynika, że samorząd zawodowy ma podwójne zadania: repre-zentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz sprawowa-nie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. […]

Ustawodawstwo kreujące samorządy zawodowe powinno dbać o wyważenie powyższych dwóch typów ich zadań – tak aby zadania ochronne i reprezenta-cyjne, służące partykularnym interesom danej grupy zawodowej, nie przewa- żały nad zadaniami służącymi realizacji interesu publicznego. Generalnie, wyważenie to nie nastąpiło, co powoduje zasadną krytykę funkcjonowania określonych samorządów zawodowych.

Powyższe praktyki związane z funkcjonowaniem korporacji zawodowych są postrzegane jako zagrożenia dla funkcjonowania Państwa, rynku i spo-łeczeństwa.

W ramach prac rządowych opracowano projekt ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych . Ustawa miałaby stanowić zasadiy generalne dotyczące wszystkich zawodów zaufania publicznego, uszczegółowione przez ustawy korporacyjne powołujące konkretne samorządy.

Negatywną i zrozumiałą reakcję korporacji zawodowych, zwłaszcza prawniczych, wzbudziły propozycje objęcia wszystkich samorządów zawodowych nadzorem ministra właściwego do spraw administracji . W kolejnej wersji projektu wycofano się z tego pomysłu, pozostając przy rozwiązaniu obecnym – nadzorze pełnionym przez odpowiednich ministrów, w przypadku korporacji prawniczych Ministra Sprawiedliwości.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *