Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

„Dyrektywa” i proponowane przez nią rozwiązania

Proponowana „Dyrektywa” zawiera w związku z tym wiele zapisów zapewniających, że strona w procesie transgranicznym będzie traktowana tak, jakby była mieszkańcem państwa członkowskiego, w którym orzeka sąd, oraz że trudności nierozerwalnie związane z transgranicznym charakterem sprawy nie wykluczą przyznania pomocy prawnej z urzędu. W tym samym duchu projekt przewiduje mechanizmy współpracy i wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi w celu ułatwienia dopełnienia formalności osobom zaangażowanym w transgraniczne spory sądowe.

Istniejące konwencje międzynarodowe („Umowa strasburska” na temat prze-syłania wniosków o pomoc prawną z urzędu z 1977 r. – Strasbourg Agreement of 1977 on the Transmission of Legal Aid Applications oraz „Konwencja haska” o ułatwieniu międzynarodowego dostępu do wymiaru sprawiedliwości z 1980 r.

– Hague Convention to Facilitate the International Access to Justice) nie zostały ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie i pozostają niedostatecznie wykorzystane. W efekcie propozycja Komisji ma na celu między innymi uspraw-nienie mechanizmów współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *