Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Europejska konwencja praw człowieka

– 9. Sprawą istotną jest też zrozumienie unikalnego i ogromnego wkładu „Europejskiej konwencji praw człowieka” oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w promowanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i ochronę praw wszystkich osób znajdujących się pod jurysdykcją państwa członkowskiego Rady Europy. Konwencja umożliwia mieszkańcom państw członkowskich występowanie do Trybunału w sytuacji, gdy odmawia się im dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

– 10. Niniejszy „Plan działania” jest konsekwencją 23. Konferencji Europejskich Ministrów Sprawiedliwości, zorganizowanej w czerwcu 2000 r. w Londynie, podczas której Europejskiemu Komitetowi Współpracy Prawnej (Europe- an Committee on Legał Cooperation, CDCJ) polecono „przygotowanie planu działania mającego pomóc państwom członkowskim w stworzeniu lub zreformowaniu krajowych systemów poradnictwa i pomocy prawnej albo też rozwiązań alternatywnych wobec takiego poradnictwa i pomocy”.

– 11. Dotychczasowe inicjatywy

– 11. Dorobek Rady Europy w zakresie pomocy prawnej uzupełniają i umacniają jej działania na gruncie międzyrządowym, zwłaszcza w ramach Wielostronnego Komitetu do spraw Europejskiego Porozumienia o Przekazywaniu Wniosków o Pomoc Prawną (T-TA) , który regularnie bada działanie Porozumienia i aktywnie występuje z propozycjami jego udoskonalenia.

– 12. Mając to na względzie Komitet przygotował tekst „Protokołu dodatkowego do Porozumienia” (ETS 179), który wzmacnia skuteczną komunikację pomiędzy adwokatami a osobami ubiegającymi się o pomoc prawną, jak również stosowanie Rekomendacji nr R(99) 6 Komitetu Ministrów o poprawie stosowania w praktyce „Europejskiego porozumienia o przekazywaniu wniosków o pomoc prawną” , który zawiera między innymi szczegółowe przepisy dotyczące możliwości przekazywania takich wniosków drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) i podstaw do odrzucenia wniosku o pomoc prawną, a także ujednolicony formularz takiego wniosku.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *