Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Finansowanie systemu pomocy prawnej

Z biegiem lat prawo osób ubogich do bezpłatnej pomocy prawnej w pewnych kategoriach spraw karnych i cywilnych stało się prawem chronionym przepisami prawa stanowionego. Konstytucje i ustawy regulujące kwestie pomocy prawnej obowiązujące w wielu krajach rozwiniętych, jak również międzynarodowe pakty praw człowieka, nakazują państwu podjęcie pozytywnych działań w celu zapewnienia bezpłatnej reprezentacji prawnej ubogim oskarżonym i stronom postępowania cywilnego, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Działania takie muszą skutecznie, nie zaś jedynie formalnie, gwarantować prawo osób ubogich do korzystania z pomocy kompetentnego adwokata w postępowaniu przed sądem. Kwestia finansowania pomocy prawnej nie jest zatem kwestią z zakresu dobroczynności, lecz pozytywnym zobowiązaniem państwa.

Największym wyzwaniem dla skutecznej realizacji ciążącego na państwie zobowiązania zapewnienia sprawnie działającego systemu pomocy prawnej jest problem ograniczonych zasobów skarbu państwa. Tak w krajach rozwiniętych, jak i w rozwijających się, zapotrzebowanie na pomoc prawną praktycznie zawsze przewyższa poziom posiadanych zasobów. Starając się rozwiązać ten problem, rządy wielu krajów stworzyły szereg systemów pozwalających na udzielanie pomocy prawnej ubogim obywatelom możliwie niskim kosztem. Niektóre z takich metod można by zastosować w kontekście Europy Wschodniej, i to zapewne z powodzeniem. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zwięzłych informacji na temat niektórych metod redukcji kosztów systemu pomocy prawnej oraz zbadanie możliwości ich zastosowania w Europie Wschodniej. Dla potrzeb niniejszego opracowania omawiane metody podzielone zostaną na dwie podstawowe grupy: (1) metody obejmujące takie zarządzanie przez państwo systemami pomocy prawnej, by uzyskać ich najwyższą skuteczność przy najniższych kosztach, oraz (2) metody obejmujące tworzenie nowych źródeł finansowania.

– 1. Metody dążące do maksymalizacji skuteczności przy minimalizacji kosztów

– 1.1. Przyjęcie metody świadczenia pomocy prawnej o maksymalnej skuteczności przy zminimalizowanych kosztach

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *