Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Kiedy szef może nie wypłacić nam wynagro

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do diet posłów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów.

§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.

§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne oraz zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

1. W zakresie ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia ze stosunku pracy § 1 art. 833 k.p.c. odsyła do przepisów kodeksu pracy. Ograniczeniu temu podlegają wszelkie wynagrodzenia ze stosunku pracy, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy (z umowy, z powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę) i bez względu na charakter wykonywanej pracy. (OSN 1960, poz. 2). Należy zaznaczyć, że w art. 881 § 2 k.p.c. mowa jest o wynagrodzeniu za pracę, do którego wlicza się wynagrodzenie za prace zlecone, nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związany ze stosunkiem pracy zysk lub udział we wszelkich funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy. W orzecznictwie podkreśla się, że inne umowy o świadczenie usług, jak np. umowa agencyjna lub umowa zlecenia mogą być uznane za umowy o prace, jeżeli na podstawie całokształtu okoliczności i z ich treści wynika, że umową objęta została sama praca, a nie jej wynik (OSPiKA 1965, poz. 253).

Wysokość dopuszczalnych potrąceń na poczet egzekwowanych należności określa art. 87 § 3 i 4 k.p.c. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1 977 r. w sprawie kwot wynagrodzeń za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne (Dz.U. Nr 37, poz. 165, z. późn. zm.). Zasady te odnoszą się również do wynagrodzenia za pracę nakładczą (§ 1 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą – Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą wynosić do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, a w razie egzekucji innych należności – do wysokości połowy wynagrodzenia. Przy zbiegu potrąceń z różnych tytułów – potrącenia na zaspokojenie wierzytelności innych niż alimentacyjne i zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, potrącenia zaś na zaspokojenie wierzytelności innych niż alimentacyjne łącznie z potrąceniami na zaspokojenie egzekwowanych świadczeń alimentacyjnych nie mogą przekraczać trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 k.p. Za nieprzestrzeganie przez pracownika uspołecznionego zakładu pracy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nie-trzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – stosuje się również karę pieniężną. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usp-rawiedliwionej nieobecności, nie mmoże być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1 -3 k.p. (art. 108 § 2 i 3 k.p.). Nagroda z zakładowego funduszu nagród podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości, (art. 87 § 5 k.p.).

a) Przy zarobku pracownika 4 000 000 zł miesięcznie i tytule wykonawczym opiewającym na 3 000 000 zł miesięcznie z tytułu świadczeń alimentacyjnych można dłużnikowi-pracownikowi potrącić kwotę 2 400 000 zł.

b) Przy tych samych zarobkach pracownika wszczęto egzekucję z wynagrodzenia za pracę w celu ściągnięcia zasądzonych alimentów po 3 000 000 zł miesięcznie i kwoty 1 500 000 zł z innego tytułu niż alimenty. W tej sytuacji można dłużnikowi ściągnąć z miesięcznego wynagrodzenia za pracę kwotę do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, czyli 2 400 000 zł. Jednakże, powołując się na § 2 art. 87 k.p. co do kolejności potrąceń podanej w § 1, cała kwota 2 400 000 zł zostanie przekazana na poczet alimentów.

Przez świadczenia alimentacyjne należy rozumieć alimenty i renty mające charakter alimentów. Alimentami będą sumy pieniężne przypadające na mocy tytułu wykonawczego-jako konieczne środki utrzymania – osobom uprawnionym do alimentacji w myśl przepisów k.r.o. Renta o charakterze alimentacyjnym jest pojęciem szerszym. Będzie nią renta zasądzona przez sąd lub ustalona ugodą sądową albo aktem notarialnym za utratę zdolności do pracy zarobkowej (art. 444 § 2 k.c.), w związku ze śmiercią żywiciela (art. 446 § 2 k.c.), jako wynik zamiany dożywocia (art. 913 § 1 k.c.) lub kwota ustalona w umowie o rentę (art. 903 k.c.).

2. Ograniczeniom egzekucji w zakresie możliwości potrąceń z wynagrodzenia za pracę podlegają także diety posłów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni. Nie podlegają zaś tym ograniczeniom wierzytelności członków tych spółdzielni z tytułu udziału w jej dochodach przypadającego od wniesionych do spółdzielni wkładów. Ograniczeniom wskazanym w pkt 1 podlegają także wynagrodzenia członków spółdzielni pracy. Ponieważ wynagrodzenia te dzielą się na wynagrodzenia bieżące i udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków, który przypada członkom po rocznym obrachunku, podanym ograniczeniom podlegają tylko te części wynagrodzenia bieżącego, natomiast druga część składowa tym ograniczeniom nie podlega. Wreszcie ograniczeniom, o których mowa, podlegają wszystkie świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, np. zasiłki dla bezrobotnych.

3. Ograniczeniom egzekucji podlegają świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym. Według art. 109 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emertalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) świadczenia pieniężne podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w trzech piątych częściach, należności związanych z kosztami utrzymania w domach pomocy społecznej – w trzech czwartych częściach, innych należności – w jednej czwartej części. W razie zbiegu egzekucji nale- żności alimentacyjnych z egzekucją innych świadczeń, świadczenia pieniężne podlegają egzekucji w trzech piątych częściach, a w razie zbiegu egzekucji należności kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej z innymi należnościami – w trzech czwartych częściach.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

One Response to Kiedy szef może nie wypłacić nam wynagro

  1. Parowka says:

    Jesli szef nie chce nam wyplacic pieniedzy, ktore zarobilismy uczciwie to juz naprawde swinstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *