Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Komitet Ministrów

– 1. Przypominając, że na podstawie „Europejskiej konwencji praw człowieka” państwa członkowskie’*’ ogłosiły swoje przywiązanie do praw człowieka i podstawowych wolności

– 2. Odnosząc się do Zalecenia nr (76) 5 o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych i administracyjnych oraz nr (78) 8 o pomocy i poradach prawnych, do Zalecenia nr R (81) 7 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich o środkach ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a także do rezolucji ONZ o prawach człowieka i skrajnym ubóstwie, zwłaszcza Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 46/121 z 17 XII 1991 r. oraz Rezolucji Komisji Praw Człowieka nr 1992/11 z 18 II 1992 r., jak również do studium przygotowanego przez Międzynarodowy Ruch ATD – Czwarty Świat zatytułowanego „Ku sprawiedliwości dostępnej dla wszystkich: mechanizm pomocy prawnej i pewne inicjatywy lokalne z punktu widzenia rodzin dotkniętych poważnym ubóstwem” [H (92) 2]

– 3. Zaniepokojony sytuacją najuboższych – rozumianych jako osoby szczególnie upośledzone materialnie, zmarginalizowane lub wykluczone ze społeczeństwa zarówno w sensie ekonomicznym, jak i kulturalnym oraz społecznym

Przy uchwalaniu tego zalecenia (z zastosowaniem art. 10.2.c „Zasad postępowania na spotkaniach zastępców ministrów”), przedstawiciel Austrii zastrzegł prawo swojego rządu do swobody w stosowaniu się do tych postanowień.

– 4. Biorąc pod uwagę, że taka sytuacja skrajnego ubóstwa nieustannie pozbawia zarówno mężczyzn jak i kobiety efektywnego korzystania z ich praw, które winny być zabezpieczone jednakowo dla wszystkich, zgodnie z art. 14 „Europejskiej konwencji praw człowieka”

– 5. Będąc przekonany, że wysiłki dla promowania dostępu do prawa i sprawiedliwości będą w pełni efektywne jedynie jako część zrozumiałej, spójnej i zorientowanej przyszłościowo polityki ukierunkowanej na zwalczanie ciężkiego ubóstwa we współpracy z zainteresowanymi grupami ludności

– 6. Przypominając zasadę niepodzielności praw człowieka, która zakłada, że korzystanie z praw obywatelskich i politycznych, takich jak wymienione w art. 6 § 3c i 13 „Europejskiej konwencji praw człowieka”, jest nieefektywne, jeśli prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne nie są na równi chronione

– 7. Potwierdzając, że przywiązanie do praw człowieka jest połączone z poszanowaniem ludzkiej godności, szczególnie w odniesieniu do dostępu do prawa i sprawiedliwości dla najuboższych

– 8. Przypominając, że oprócz prawa dostępu do prawa i sprawiedliwości zapewnionego w art. 6 „Europejskiej konwencji praw człowieka” inne postanowienia Konwencji, zwłaszcza art. 2,3 i 8, odnoszą się na równi do najuboższych tak samo, jak inne instrumenty prawne Rady Europy (takie jak „Europejska karta społeczna”)

– 9. Mając na uwadze, że niniejsze zalecenie ma na celu poprawę istniejących systemów pomocy prawnej, szczególnie wobec najuboższych, a zatem uzupełnienie istniejącego mechanizmu w odniesieniu do innych grup ludzi, dla których te systemy zostały stworzone

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *