Finanse, prawo – Czarnków, Trzcianka

Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Uzasadnienie projektu „Dyrektywy”

Nie jest ona w zasadzie adresowana do Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii, jednak na podstawie protokołów dotyczących tych państw członkowskich mogą się one zdecydować na jej przyjęcie.

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Prawnicy

Prawnicy. Prawnicy winni być odpowiednio wynagradzani za świadczoną pomoc prawną odpowiedniej jakości z jednoczesnym zapewnianiem możliwości rozwiązywania sporów w jak najprostszy i jak najbardziej polubowny sposób. W tym celu należałoby rozważyć zapewnienie prawnikom finansowej motywacji do polubownego rozwiązywania sporów.

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Pomoc prawna dla cudzoziemców i uchodźców

Pomoc prawna dla cudzoziemców i uchodźców. W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka działa także odrębny zespół prawników udzielający pomocy prawnej cudzoziemcom i uchodźcom. Pomoc prawna udzielana jest wszystkim zgłaszającym się cudzoziemcom, niezależnie od tego, jaki jest ich status prawny oraz czy są w Polsce legalnie, czy nielegalnie. Treść prze-prowadzanych rozmów jest chroniona tajemnicą, nie prowadzi się ewidencji przychodzących do Fundacji cudzoziemców. Rocznie przyjmowanych jest około tysiąca osób. Udzielane są ustnie porady prawne w kwestiach dotyczących nadania statusu uchodźcy i legalizacji pobytu w Polsce oraz z zakresu rozmaitych dziedzin prawa, przede wszystkim prawa administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy i prawa karnego. Zespół podejmuje także działania na rzecz uchodźców starających się o sprowadzenie rodzin. Zainteresowani informowani są o obowiązującym w Polsce prawie, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących cudzoziemców. Dla cudzoziemców i osób ubiegających się o status uchodźcy prawnicy zespołu sporządzają pisma urzędowe i procesowe, w szczególności:

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Ustalenie wspólnych minimalnych standardów celem „Dyrektywy”

Celem proponowanej „Dyrektywy” jest przede wszystkim zagwarantowanie właściwego poziomu pomocy prawnej z urzędu w sporach transgra- nicznych. Dla zagwarantowania takiego poziomu konieczne jest zapewnienie zgodności pewnych przepisów praw krajowych. Zważywszy na taką konieczność, „Dyrektywa” Rady jest najbardziej odpowiednim dokumentem legislacyjnym.

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment

Inne formy pomocy prawnej

Praca pro publico bono prawników. Jedną z form udzielania pomocy prawnej jest działalność społeczna prawników – pro publico bono. Prawnicy na własną rękę, bądź w sposób zorganizowany, poświęcają część swego czasu na służenie poradami prawnymi osobom ubogim bez pobierania wynagrodzenia. To swego rodzaju tradycja zawodów prawniczych. W niektórych krajach przybiera ona wręcz formę nakazu wynikającego z zasad etyki zawodowej – poświęcenia określonej ilości czasu w roku na świadczenie pomocy prawnej pro bono osobom bez środków bądź organizacjom, które takim osobom służą . Duże firmy prawnicze w wielu krajach uruchamiają specjalne sekcje zajmujące się pracą pro bono, istnieje w nich pozycja tzw. partnera pro bono, który koordynuje prace firmy w tej mierze . Staje się to wizytówką firmy, wytwarza się swego rodzaju pozytywna konkurencja – wypada móc się wykazać świadczeniem tego rodzaju pomocy. Powstają także organizacje prawników, które zajmują się promowaniem idei pracy pro publico bono i organizacją tej pracy – pośredniczeniem pomiędzy osobami w potrzebie i prawnikami chcącymi takiej pomocy udzielać . Zauważyć przy tym trzeba, że tego rodzaju aktywność prawników jest czym innym niż udzielanie pomocy prawnej z urzędu, za którą prawnicy uzyskują wynagrodzenie.

Continue reading

Posted in Kodeks | Leave a comment