Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Potrącenia z emerytury i renty

Potrąceń z emerytur i rent, o których wyżej mowa, dokonuje organ rentowy.

Do uregulowań ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin w zakresie potrąceń odwołują się ustawy szczegółowe regulujące zaopatrzenie emerytalne poszczególnych grup zawodowych. Ustawy te jedynie przewidują inne rodzaje świadczeń podlegających potrąceniu (wykaz tych ustaw zamieszczono w pkt 3).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1977 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne (Dz.U. Nr 37, poz. 165) odnosi się do potrąceń w postępowaniu egzekucyjnym, jak i w trybie postępowania pozaegzekucyjnego.

1) najniższego dopuszczalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawkach miesięcznych dla pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy w pełnym wymiarze czasu pracy – przy potrąceniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, przy potrącaniu zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi,

3) 90% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Jeżeli pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wyżej określone ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu pracy. Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych (pkt 1) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w więcej niż jednym zakładzie pracy podlega zsumowaniu w celu określenia kwoty wolnej od potrąceń. Należy zaznaczyć, że wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, stale ulega zmianom.

6. Przyznane renty inwalidzkie oraz renty rodzinne na podstawie art. 18 i 26 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.), renty zasądzone przez sąd lub ustalone umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela (art. 444 § 2 art. 446, § 2 k.c.) lub wypłacane z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego (art. 805 § 2 pkt 2 k.c.), a także świadczenia pieniężne przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 z późn. zm.) podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 107-109 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 207 z późn. zm.).

7. Wyłączone od egzekucji są świadczenia alimentacyjne (pojęcie świadczenia alimentacyjnego zamieszczono w uwadze 1 do art. 833 k.p.c.) przewidziane w ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 z późn. zm.) oraz zasiłki: chorobowy (art. 5 i 19), wyrównawczy (art. 25-29), porodowy (art. 30-31), opiekuńczy (art. 35-40), macierzyński (art. 32-34), wychowawczy (art. 40a ustawy i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r., w sprawie urlopów wychowawczych – Dz.U. z 1990 r. Nr 76, poz. 452 z późn. zm.), pogrzebowy (art. 41-47), a także określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. Nr 23, poz. 1 25 z późn. zm.) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

8. Paragraf 1 art. 833 k.p.c. w zakresie z egzekucji wynagrodzenia ze stosunku pracy odsyła do przepisów kodeksu pracy. Stosownie zaś do art. 81 § 1 k.p. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, wynikające z jego osobistego zasze- regowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. W celu ustalenia dolnego pułapu wolnego od zajęcia należy ustalenia części wypłaty podlegającej zajęciu sprowadzić do stawki miesięcznej.

9. Wydane na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wysokkości kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji (Dz.U. Nr 8, poz. 45) określa wysokość emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji. Przy ustalaniu tych kwot uwzględnia się emeryturę lub rentę wraz z wszelkimi wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych, dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego (§ 2).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *