Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Powództwa przeciwegzekucyjne

1. W postępowaniu egzekucyjnym rozróżnia się środki odwoławcze sensu stricto, do których zalicza się zażalenie, oraz środki odwoławcze sensu largo, jak skargę na czynności komornika i zarzuty. W nauce środki odwoławcze obejmuje się wspólną nazwą środków prawnych, do których zalicza się również powództwa przeciwegzekucyjne (E. Wengerek: Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych. Warszawa 1970, s. 116).

Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego stanowi środek prawny przyznany dłużnikowi, zmierzający do zwalczenia tytułu wykonawczego w całości, w części albo do jego ograniczenia. Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy w całości uniemożliwia prowadzenie jakiejkolwiek egzekucji na podstawie takiego tytułu. Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego można wytoczyć zarówno wtedy, gdy tytuł egzekucyjny wyposażony jest w cechę prawomocności, jak i wówczas, gdy brak mu tego przymiotu. Orzeczenie nieprawomocne, zaopatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności, może być wykonalne. Podobnie inne tytuły egzekucyjne (np. akty notarialne) nie korzystające w ogóle z powagi rzeczy osądzonej i zawisłości sporu. Z omawianym powództwem dłużnik nie może wystąpić z chwilą ukończenia postępowania egzekucyjnego, gdy świadczenie objęte tytułem zostało całkowicie zaspokojone. Od tej bowiem chwili wierzyciel zostaje pozbawiony prawa dysponowania tytułem wykonawczym, który zostaje zatrzymany w aktach (art. 816 k.p.c.). Wytoczenie powództwa nie jest zależne od wszczęcia egzekucji, lecz od nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wyko-nalności.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *