Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Powyżej zobrazowany status praw autorskich

Powyżej zobrazowany został status praw autorskich i praw pokrewnych jako sa-modzielnie funkcjonujących w obrocie prawnym praw bezwzględnych. Dla tego aspektu omawianej materii podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy, normujące przedmiot powyższych praw, ich podmiot, treść oraz zasady cywilnoprawnej ochrony, które scharakteryzowane zostaną w czterech kolejnych rozdziałach (por. rozdziały II, III, IV i V). Odpowiednikiem dla tego zakresu regulacji na grancie Kodeksu cywilnego jest jego Księga II, poświęcona prawom rzeczowym. Biorąc pod uwagę całość cywilnoprawnych rozwiązań ustawy należy dojść do wniosku, iż co do powyżej wymienionych kwestii wykazuje ona w zestawieniu z postanowieniami kodeksowymi najwięcej odmienności. Jest to oczywiste, jeśli uświadomimy sobie sygnalizowaną już wcześniej wyraźną odrębność praw autorskich i praw pokrewnych w porównaniu z innymi kategoriami podmiotowych praw cywilnych.

Inaczej już relacja ta przedstawia się, jeżeli przedmiotem analizy porównawczej jest obrót umowny. Generalnie w sferze prawa autorskiego i praw pokrewnych wygląda on bardzo podobnie jak w przypadku przenoszenia innych praw majątkowych, dlatego też odpowiedni fragment ustawy, regulujący zasady kontraktowania (por. jej Rozdział V), należy interpretować w ścisłym związku z Księgą III KC, normującą zobowiązania. Dotyczy to przede wszystkim reguł ogólnych prawa zobowiązaniowego (por. Tytuły I-X Księgi III KC), choć istotne są tutaj również niektóre przepisy kodeksowe, poświęcone już bezpośrednio poszczególnym kontraktom umownym (chodzi głównie o Tytuł XV Księgi III KC, normujący umowę o dzieło, stanowiącą podstawę konstrukcyjną m.in. większości umów wydawniczych). Obrót umowny w zakresie prawa autorskiego odznacza się jednak mimo to na tyle odmiennymi cechami, iż poświęcone mu zostanie w ramach niniejszego skryptu osobne omówienie (por. rozdział VI).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *