Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Prawa autorskie i prawa pokrewne

W płaszczyźnie prawa cywilnego podstawowym punktem odniesienia, uzu-pełniającym unormowania ustawy, jest Kodeks cywilny. Ustawa może być w tym kontekście traktowana jako sui generis wyjęcie przed nawias przez prawodawcę tych zagadnień, które wymagały specyficznego potraktowania ze względu na swoisty przedmiot regulacji.

Istotą ustawy, biorąc pod uwagę jej wymiar cywilnoprawny, jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej, samodzielnej kategorii praw bezwzględnych, jakimi są właśnie prawa autorskie i analogicznie do nich ukształtowane prawa pokrewne. W praktyce podmiotom tych praw przysługuje monopol w zakresie korzystania ze stanowiących ich przedmiot dóbr, jak również w zakresie rozporządzania nimi. Wyłączność ta może być ograniczona jedynie z mocy prawa (ustawy) albo woli (swobodnej decyzji) podmiotu uprawnionego.

Prawa autorskie i prawa pokrewne jako prawa bezwzględne chronione są przed wszelkimi ich naruszeniami, dokonywanymi przez inne, nieuprawnione podmioty, w tym także przez podmioty, które łączy z osobami wyłącznie uprawnionymi określony stosunek umowny (obligacyjny), np. licencjobiorców. Od kontrahentów, którym prawa autorskie i pokrewne w określonym zakresie są udostępniane, podmioty wyłącznie uprawnione z tytułu tych praw mogą dochodzić, w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych, zarówno odpowiedzialności wynikającej z naruszenia praw bezwzględnych, jak i będącej skutkiem naruszenia postanowień umownych.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *