Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Prawo wglądu do akt

Minister (i osoby przezeń upoważnione) ma ogólną kompetencję – w każdej sprawie dyscyplinarnej i w każdym stadium postępowania – do wglądu do akt i żądania informacji o wynikach postępowania oraz prawo żądania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych wraz z aktami sprawy . Może zatem Minister monitorować przebieg wszystkich postępowań, wymaga to jednak czynnej postawy Ministra, aktywności ze strony służb Ministra.

Prócz prawa wglądu do akt, żądania informacji o przebiegu postępowania czy kontroli orzeczeń ważnym elementem kontroli ministerialnej nad postępowaniami dyscyplinarnymi jest prawo uczestnictwa przedstawiciela Ministra w rozprawach dyscyplinarnych . Udział w rozprawie stwarza możliwość bezpośredniego nadzoru nad postępowaniem, choć z udziałem nie wiążą się żadne kompetencje.

W ramach uprawnień kontrolnych Minister Sprawiedliwości uzyskał wreszcie, w 2000 r., prawo wnoszenia do Sądu Najwyższego kasacji od orzeczeń naczelnych sądów dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych .

Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prawników

Ważnym sposobem egzekwowania wysokiej jakości usług prawniczych jest możliwość wniesienia powództwa odszkodowawczego przeciwko prawnikowi w przypadku, gdy swoim działaniem lub jego brakiem naraził klienta na szkodę. Pozywanie o odszkodowanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego jest jednak w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym i nie- rozpowszechnionym . Podobnie jest z wiedzą i korzystaniem z możliwości zaspokojenia roszczeń z obowiązkowego już dziś ubezpieczenia prawników od odpowiedzialności cywilnej.

Brak tradycji, brak wiedzy społeczeństwa to jednak nie jedyne problemy. Z praktyki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że poszkodowany klient, który chciałby zaspokoić swe roszczenia z ubezpieczenia lub na drodze odszkodowawczej, napotyka na szereg przeciwności.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *