Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Projekt „Dyrektywy”

Projekt „Dyrektywy” zawiera w związku z tym zasady ułatwiające osiągnięcie zgodności przepisów krajowych. Zasady te będą miały zastosowanie we wszystkich procedurach cywilnych. Niezależnie od powyższego inicjatywa Komisji nie ogranicza możliwości państw członkowskich organizowania swoich systemów pomocy prawnej z urzędu wedle ich życzenia i zgodnie z ich tradycjami. Należy podkreślić, że projekt „Dyrektywy” nie ogranicza państwom członkowskim możliwości wprowadzenia bardziej korzystnych rozwiązań dla osób ubiegających się o pomoc prawną z urzędu.

Inicjatywa Komisji wynika także z innych dokumentów międzynarodowych i wspólnotowych, w tym:

– Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w której zapisano, że pomoc prawna z urzędu ma być udostępniona tym, którzy nie mają wystarczających środków finansowych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości (artykuł 47(3)).

– Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gdzie w artykule 6 zapisano, że każdy ma prawo do rzetelnego procesu sądowego. Zapis ten dotyczy głównie prawa karnego, jednak zasada, że każdy ma prawo do rzetelnego procesu sądowego niezależne od charakteru postępowania, została rozszerzona i w pewnym okolicznościach dotyczy prawa do pomocy prawnej z urzędu w sprawach cywilnych (patrz Airey v. Ireland, orzeczenie z 9 X 1979 r.).

– Konwencji haskiej o ułatwieniu międzynarodowego dostępu do wymiaru sprawiedliwości z 1980 r., gdzie w artykule pierwszym zapisano, że „obywatele każdego państwa układającego się oraz osoby stale zamieszkujące którekolwiek z państw układających się mają prawo do pomocy prawnej z urzędu w postępowaniach w sprawach cywilnych i handlowych w każdym państwie układającym się na takich samych warunkach, jakby były obywatelami i stałymi mieszkańcami tego państwa”. Konwencja ta została dotychczas ratyfikowana przez niewiele państw członkowskich.

Projekt „Dyrektywy” powstał na podstawie artykułu 61(c) Traktatu usta-nawiającego Wspólnotę Europejską.

Celem ustalenia minimalnych standardów jest umożliwienie zagwarantowania w całej Unii pomocy prawnej z urzędu na odpowiednim poziomie, co ułatwi swobodny przepływ osób oraz sprawne działanie rynku wewnętrznego. „Dyrektywa” nie jest skierowana do Danii, na podstawie Protokołu na temat stanowiska Danii załączonego do Traktatu Unii Europejskiej.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *