Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Rzecznik Praw Obywatelskich

W przypadku stwierdzenia potrzeby zajęcia się problemem RPO może według swego uznania podejmować kroki prawne w interesie i na rzecz konkretnej osoby lub grupy osób. Rzecznik Praw Obywatelskich może żądać wszczęcia postępowania cywilnego i brać w nim udział. Do Rzecznika mają zastosowanie przepisy k.p.c. o prokuratorze. Rzecznik może także żądać wszczęcia innych postępowań: administracyjnego, karnego, dyscyplinarnego. W przypadku stwierdzenia wykroczenia RPO może skierować wniosek o ukaranie. Rzecznik Praw Obywatelskich może także wnosić kasacje, rewizje nadzwyczajne, skargi do Trybunału Konstytucyjnego .

Należy zauważyć, że zadaniem Rzecznika nie jest zapewnienie pomocy prawnej obywatelom, ale występowanie w sprawach, w których zawodzą środki prawne przysługujące każdemu. Rzecznik powinien podejmować sprawy istotne z uwagi na przestrzeganie praw i wolności konstytucyjnych. Na ponad 30 tys. spraw, które wpłynęły do Biura RPO, zarówno w 2001, jak i 2002 r., w ponad połowie spraw – 18 501 (20 080 w 2001 r.), wystarczyło poinformowanie strony – wskazanie wnioskodawcy przysługujących mu środków działania. Ogromna liczba spraw trafiających do Biura Rzecznika oraz fakt, że w wielu przypadkach (ponad 50%) wystarczające jest udzielenie informacji o przysługujących stronie środkach prawnych, czyli w istocie porada prawna, wskazują, że potrzebującym pomocy prawnej można by ją zapewnić na poziomie lokalnym.

Organami administracji publicznej powołanymi do udzielania pomocy prawnej w zakresie spraw konsumenckich są powiatowi i miejscy rzecznicy praw konsumentów. Do ustawowych zadań i uprawnień rzecznika konsumentów należą m.in.:

– zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

– występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

– wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta.

Rzecznik może też występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia .

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów

Właściwa miejscowo delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/ województwo Ilość udzielonych porad i wyjaśnień w 2001 r.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *