Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Sąd i jego działania

Z kolei na podstawie §195 Regulaminu osoby zgłaszające wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego kierownik sekretariatu sądu powinien poinformować o konieczności dołączenia wymaganych dokumentów, zaś sąd rejestrowy ma obowiązek udzielania stronom pouczeń o ujawnionych wadach i brakach pism, o przeszkodach mogących mieć wpływ na sprawność postępowania.

Sąd poucza także np. strony w sprawach rozwodowych (§241), w sprawach o alimenty (§243), gdzie dodatkowo, jeśli uprawniony do ich otrzymania działa bez adwokata lub pełnomocnika, a wykazuje nieporadność, na podstawie §262 może dojść do wszczęcia egzekucji z urzędu. Sąd może też podjąć z urzędu postępowania dotyczące ustanowienia opieki (§250), a w razie wystąpienia okoliczności wskazujących na potrzebę uregulowania problemów rodzinnych innych niż te, które są przedmiotem postępowania przed sądem rodzinnym, sędzia może skierować zawiadomienie o potrzebie wszczęcia takiego postępowania do właściwego prokuratora, poradni wychowawczo-zawodowej czy organizacji społecznej uprawnionej do działania przed sądami.

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych może wytoczyć sam zainteresowany lub na jego rzecz organizacja społeczna, o której mowa w art. 61 k.p.c. lub inspektor pracy na podstawie art. 63 k.p.c. Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczony nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych – wydatki te ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *