Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Statystyki opracowywane w Ministerstwie Pracy

Aby skorzystać z poradnictwa prawnego, nie trzeba spełniać kryterium dochodowego uprawniającego do innych świadczeń. Innymi słowy, o poradę prawną zwrócić się może każdy obywatel, a także osoba posiadająca zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać przed sądem powództwo o roszczenie alimentacyjne, a także kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy do właściwych organów. W postępowaniu przed sądem do kierownika powiatowego centrum stosuje się odpowiednie przepisy o prokuratorze. Pomoc społeczna i prawna w tym zakresie może być udzielona z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej.

Statystyki opracowywane w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nie zawierają szczegółowych danych dotyczących udzielania przez centra pomocy prawnej, skupiają się przede wszystkim na informacjach o udzielonej pomocy humanitarnej i przeznaczonych na tę pomoc środkach finansowych

– zasiłki, renty, dodatki, pokrycie kosztów opieki lekarskiej, zapewnienie schronienia, ubrania, wyżywienia, pogrzebu etc. Z danych za rok 2000 wynika jednak, że udzielono pomocy w zakresie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności prawnego i psychologicznego, 392 900 osobom, w 133 916 rodzin oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych 879 041 osobom, w 279 887 rodzin . Nie wiadomo jednak, jakich zagadnień poradnictwo to dotyczyło. W zakresie pomocy udzielanej uchodźcom z poradnictwa specjalistycznego i pomocy w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych skorzystały dwie osoby (z dwu rodzin) . Z danych wynika, że pomoc społeczna świadczona jest w Polsce na dużą skalę, obejmuje kilkumilionową grupę osób. Specjalistyczne poradnictwo, w tym pomoc prawna (jeśli rzeczywiście jest udzielana), pozostają na jej marginesie.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *