Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Udzielanie wskazówek, informowanie i pouczanie przez sąd

Strony i uczestnicy postępowania występujący w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego mogą oczekiwać, że uzyskają od sądu niezbędne wskazówki dotyczące czynności procesowych oraz pouczenia o ich skutkach prawnych i skutkach ewentualnych zaniedbań. Oczekiwaniu takiemu odpowiada ogólna zasada, którą stanowi przepis art. 5 kodeksu postępowania cywilnego . Obowiązuje ona w czasie trwania całego procesu. Należy jednak zwrócić uwagę, że pomoc ze strony sądu zapewniana jest stronie w związku z trwającym postępowaniem, nie jest możliwe uzyskanie jej przez osobę nieuczestniczącą w postępowaniu przed sądem.

Uszczegółowieniem tej zasady jest określony w kodeksie postępowania cywilnego obowiązek pouczenia strony obecnej przy ogłaszaniu wyroku o sposobie i terminie jego zaskarżenia, czy też w odniesieniu do stron pozbawionych wolności doręczenie z urzędu odpisu wyroku wraz ze stosownymi pouczeniami . Nadto „Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych” (w dziale drugim tytułu drugiego dotyczącego czynności w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i sprawach nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych) zawiera wiele przepisów nakładających na sędziów obowiązki informowania i pouczania stron, które działają w sprawie bez ustanowionych pełnomocników – adwokatów i radców. I tak, na przykład, gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach mających istotny wpływ dla rozstrzygnięcia sprawy, na podstawie Regulaminu przewodniczący posiedzeniu sędzia zwróci jej na to uwagę, uprzedzając, że na podstawie art. 230 k.p.c. sąd może uznać te fakty za przyznane.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *