Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

1. Uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych następuje na skutek umorzenia postępowania na wniosek, z mocy samego prawa i z urzędu. Umorzenie postępowania powoduje uchylenie wszystkich czynności łącznie z zajęciem, wyjątek stanowi jedynie przypadek przewidziany w art. 821 § 2 k.p.c. Na podstawie szczególnych przepisów umorzenie postępowania wywołuje jeszcze dalej idące skutki, np. grzywny nie zapłacone, a nałożone w egzekucji wykonania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela, ulegają umorzeniu (art. 1052 k.p.c.), dłużnika zaś sąd zwalnia z aresztu (art. 1054 § 1 k.p.c.)

Jeżeli skarżący cofnął skargę wniesioną na czynności komornika, a sąd umorzył postępowanie wywołane wniesieniem skargi, to jednak zaskarżona czynność zachowała moc. W takim wypadku bowiem art. 826 k.p.c. nie ma zastosowania.

2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia egzekucji na nowo. Złożony przez wierzyciela nowy wniosek sprawi, że egzekucja będzie prowadzona od początku, tj. tak jakby dotychczas żadne czynności nie były podejmowane. W niektórych jednak wypadkach nie jest możliwe wszczęcie egzekucji na nowo, np. w sytuacji wynikającej z art. 824 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c., a w innych przewidziane są ograniczenia co do możności jej ponownego wszczęcia, np. art. 91 8 § 1 i art. 985 § 1 k.p.c.

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa na skutek bezczynności wierzyciela poprzedni wniosek o wszczęcie egzekucji nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wnioskiem lub żądaniem wszczęcia egzekucji, a więc przerwą biegu terminu przedawnienia. Jednakże wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przerywa bieg terminu przedawnienia, przerwę bowiem powoduje każda czynność podjęta przed sądem, a zmierzająca do dochodzenia roszczenia. Prawami osób trzecich, których nie może naruszać umorzenie postępowania egzekucyjnego, są np. prawo zarządcy nieruchomości do wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków (art. 939 k.p.c.), prawo dozorcy ruchomości do wynagrodzenia i zwrotu wydatków (art. 858 k.p.c.), prawo nabywcy licytacyjnego, który uzyskał przybicie ruchomości (art. 874 k.p.c.).

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

One Response to Umorzenie postępowania egzekucyjnego

  1. Dominik says:

    Ja sie staralem o umorzenie z powodu tego, ze juz za chwile mialem miec pieniadze, ael ich to nie ochodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *