Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Według art. 107 ust.

1 tej ustawy organ rentowy może potrącić ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego następujące należności:

– 1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej,

2) zasiłki wypłacane z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącenie,

3) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz funduszu alimentacyjnego,

4) koszty utrzymania osób uprawnionych do świadczeń w domu pomocy spo-łecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz koszty wyżywienia takich osób w zakładach szkolenia inwalidów.

Poza wymienionymi należnościami ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego potrąceniu podlegają świadczenia alimentacyjne, i to w pierwszej kolejności. Należności zaś określone w pkt 1-4 podlegają potrąceniu w kolejności po sobie następującej.

Potrącenia świadczeń alimentacyjnych organ rentowy dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedstawionego przez niego tytułu wykonawczego. Jednakże alimenty nie mogą być potrącane, jeżeli:

1) ma to nastąpić na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,

2) świadczenie z ubezpieczenia społecznego zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej w takim wypadku wierzyciel powinien wszcząć egzekucję stanowi to regulację zbliżoną do art. 1081 § 4 k.p.c.

Jednakże w tym postępowaniu pozaegzekucyjnego wykonywania tytułów wykonawczych dłużnik podlega ochronie, potrącenia z ubezpieczenia społecznego bowiem nie mogą przekraczać:

1) trzech piątych miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności określone wart. 107 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, czyli świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, zasiłki wypłacane z tytułu pomocy społecznej, kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz funduszu alimentacyjnego,

2) trzech czwartych świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają kwoty na koszty utrzymania osób uprawnionych do świadczeń w domu pomocy społecznej (art. 108 ust. 1 ustawy). W razie zbiegu potrąceń z tytułu alimentów z należnościami określonymi w art. 107 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – łączne potrącenia nie mogą przekraczać trzech piątych miesięcznego świadczenia (art. 108 ust. 2 ustawy). Oznacza to, że przy wspomnianym zbiegu potrąceń – z uwagi na kolejność zaspokajania należności – faktycznie zaspokojone zostaną alimenty do wysokości trzech piątych miesięcznego świadczenia, a inne należności, gdy alimenty pochłoną już trzy piąte miesięcznego świadczenia, nie mogą być potrącane.

Wyjątkiem od przedstawionej regulacji jest dopuszczalność potrącenia jedynie na zaspokojenie należności, o których mowa wart. 107 ust. 1 ustawy, całej kwoty przyznanych świadczeń za okres wsteczny przypadający od dnia powstania prawa do świadczeń do dnia wydania decyzji ustalającej to prawo (art. 111 ustawy). Taka sytuacja będzie mieć miejsce wówczas, gdy należności określone w art. 107 ust. 1 ustawy nie będą pokryte, ponieważ są one wyższe od świadczeń z ubezpieczenia społecznego pobieranych przez uprawnionego.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *