Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Współpraca uniwersyteckich poradni prawnych

Współpraca uniwersyteckich poradni prawnych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich2^4. Istotną rolę, jaką odgrywają poradnie prawne w procesie kształtowania państwa prawa, zarówno poprzez rozwój edukacji prawniczej, jak również w zakresie świadczenia pomocy prawnej osobom należącym do marginalizowanych społecznie grup, dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika nawiązało dotychczas formalną współpracę z kilkoma poradniami – Uniwersytecką Poradnią Prawną w Krakowie, Studenckim Ośrodkiem Pomocy Prawnej – Kliniką Prawa w Warszawie, poradniami w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Szczecinie. Przewidywane jest stopniowe rozszerzanie współpracy z poradniami poprzez włączanie do niej kolejnych ośrodków akademickich. Podstawą wspomnianej współpracy są porozumienia zawierane przez Rzecznika z władzami uczelni, w ramach której działa poradnia prawna. Jako cele współpracy wskazywane są m.in.: ułatwianie Rzecznikowi realizacji ochrony praw człowieka poprzez korzystanie z działalności studentów w poradniach prawnych, podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie ochrony praw człowieka (wydawanie broszur edukacyjno-informacyjnych), tworzenie warunków do lepszego kształcenia studentów w dziedzinie praworządności i praw człowieka (szkolenia, seminaria i konferencje organizowane przez RPO). Przyjęto następujące formy współpracy pomiędzy Rzecznikiem a poradniami:

– przygotowanie raportów kwartalnych dla RPO na temat działalności poradni

– przygotowanie broszur edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony praw człowieka

– organizowanie praktyk w Biurze RPO dla studentów biorących udział w programach „klinicznych”

– organizowanie konferencji, spotkań, seminariów itp. poświęconych działalności poradni.

Wspomniane „raporty kwartalne” obejmują opracowanie m.in. spraw indywidualnych, które zdaniem studentów odnoszą się do naruszeń praw człowieka i wymagają interwencji RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich może również przekazać poradni do prowadzenia sprawy wnoszone do jego Biura.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydaje także broszury opracowane przez studentów poradni prawnych, po dokonaniu ich oceny merytorycznej przez konsultantów z właściwej poradni oraz prawników z Biura RPO. Broszury są rozpowszechniane wśród interesantów przez współpracujące poradnie prawne oraz przez Biuro RPO. Dotychczas wydano dziesięć takich broszur, w tym np.: Renta z tytułu niezdolności do pracy, Sytuacja procesowa oskarżyciela posiłkowego ubocznego, Wymogi i procedura zawierania małżeństw przez cudzoziemców na terenie RP.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *