Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Wytoczenie powództwa na rzecz osoby – przebieg

Przed wytoczeniem powództwa na rzecz osoby, w myśl §286 „Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek prokuratury”, prokurator porozumiewa się z osobą zainteresowaną i poucza ją o przysługujących jej prawach. Jeżeli dana osoba nie zamierza dochodzić roszczeń, podjęcie przez prokuratora czynności mogą uzasadniać tylko szczególne okoliczności, np. gdy osoba uprawniona na skutek nieporadności nie dochodzi swoich roszczeń, bądź też uchyla się od ich dochodzenia ze szkodą dla interesu społecznego, w sprawach o odebranie dziecka i innych (z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego).

Z treści §292 ust. 1 Regulaminu wynika, że zgłoszenie udziału prokuratora w toczącym się postępowaniu jest wskazane w sprawach, w których roszczenia dotyczą szeroko pojętego interesu Państwa lub Skarbu Państwa2j3 oraz ochrony rodziny lub ofiar przestępstw, zaś tylko w wyjątkowych wypadkach interesów majątkowych obywateli. W jednostkach organizacyjnych prokuratury znajdują się wydzielone komórki (lub też funkcję tę pełnią wyznaczeni prokuratorzy) zajmujące się sprawami cywilnymi.

Poniższe zestawienie pokazuje skalę, w jakiej prokuratorzy wykorzystują przy-sługujące im uprawnienia. Dane dotyczą pierwszego półrocza kolejnych lat .

Udział prokuratora w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych i ubezpieczeń społecznych w prokuraturach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych

Wyszczególnienie 1 półrocze 1999 I półrocze 2000 I półrocze 2001 I półrocze 2002 w liczbach bezwzględnych

W sprawach związanych z naruszeniem praw i wolności określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych obywatel, a także cudzoziemiec, mogą zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniosek do Rzecznika wolny jest od opłat i nie wymaga zachowania szczególnej formy przewidzianej dla pism procesowych233. Niezbędne jest jedynie zamieszczenie danych personalnych (imię i nazwisko) oraz adresu wnioskodawcy.

Rzecznik Praw Obywatelskich może udzielić wnioskodawcy informacji o przysługujących mu środkach prawnych . W przypadku stwierdzenia naruszenia konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności Rzecznik Praw Obywatelskich może zająć się sprawą sam lub przekazać sprawę do załatwienia uprawnionym organom. Jeżeli po zbadaniu sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich dojdzie do przekonania, iż nie stwierdził naruszenia, informuje o tym wnioskodawcę.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *